مقاله تغييرات سطح برگ ذرت در لايه هاي مختلف کانوپي تحت تاثير تداخل دوره اي جمعيت طبيعي علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات سطح برگ ذرت در لايه هاي مختلف کانوپي تحت تاثير تداخل دوره اي جمعيت طبيعي علف هاي هرز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار کانوپي
مقاله تداخل دوره اي
مقاله ذرت
مقاله علف هرز
مقاله سطوح کانوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي سعيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات سطح برگ ذرت در سطوح مختلف کانوپي تحت تاثير تداخل دوره اي علف هاي هرز، آزمايشي در دانشگاه مازندران در سال زراعي ۱۳۸۵ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل تداخل جمعيت طبيعي علف هاي هرز مزرعه با ذرت تا مراحل چهار، شش، هشت و ده برگي، تاسل دهي و دو هفته بعد از تاسل دهي ذرت بود. تيمارهاي کشت خالص ذرت (بدون علف هرز) و تداخل تمام فصل علف هاي هرز با ذرت نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. داده هاي اين آزمايش از طريق نمونه برداري از تعداد و سطح برگ ذرت در لايه هاي مختلف کانوپي (۰-۰٫۵، ۰٫۵-۱، ۱-۱٫۵، ۱٫۵-۲ و >2 متر)، در اواخر دوره رشد ذرت به دست آمد. نتايج نشان داد که افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز تاثير معني داري بر تعداد برگ در هر بوته ذرت نداشت، ولي سطح برگ در بوته ذرت به طور معني دار تحت تاثير تداخل دوره اي علف هاي هرز قرار گرفت. با افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز به بيش از شش برگي ذرت، سطح برگ در هر بوته به طور معني دار کاهش نشان داد و به کمتر از يک متر مربع در هر بوته رسيد. با افزايش طول دوره تداخل، ساختار کانوپي ذرت تغيير يافته و بيشترين درصد سطح برگ به سطوح بالايي کانوپي انتقال يافت، ولي درصد سطح برگ اختصاص يافته به لايه هاي پاييني کانوپي نيز تقريبا ثابت ماند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز فقط باعث کاهش سطح برگ در بوته مي گردد و تقريبا تاثيري بر تعداد برگ در هر بوته ندارد. ذرت نيز براي جبران کاهش سطح برگ اقدام به اختصاص سطح برگ بيشتر به لايه هاي بالايي کانوپي مي نمايد که باعث تغيير در ساختار کانوپي مي گردد.