مقاله تغييرات شيميايي ليگنين در شرايط تيمار هيدرو – ترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تغييرات شيميايي ليگنين در شرايط تيمار هيدرو – ترمال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب
مقاله تيمار هيدرو – ترمال
مقاله ليگنين
مقاله FTIR؛ ۱۳C NMR؛ HPSEC؛ فورفورال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همزه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: كول فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مزرعه شاهي علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تيمار گرمايي چوب موجب تغيير در ويژگي هاي شيميايي و فيزيکي بيشماري در چوب و فرآورده هاي آن مي شود. بررسي اين تغييرات به طور معمول بر روي چوب ماسيو انجام شده است که در آن همپوشي تغييرات ايجاد شده، موجب دشواري و ترديد در تفسير تغييرات شيميايي ايجاد شده در هر يک از اجزا اصلي تشکيل دهندة چوب مي شود. بنابراين، در اين پژوهش اثر تيمار هيدرو – ترمال بر ساختار شيميايي ليگنين خالص در شرايط همانند تيمار گرمايي چوب  مورد بررسي قرار گرفت. ليگنين خالص ناشي از پخت قليايي کاج در شرايط مختلف آزمايش هيدرو – ترمال چوب مورد تيمار قرار گرفت و تغييرات ايجاد شده در ليگنين با بهره گيري از طيف سنجي FTIR و ۱۳C NMR و بررسي وزن مولکولي ليگنين با روش HPSEC بررسي شد. نتايج نشان داد که در اثر تيمار گرمايي، پيوندهاي اتري در ساختار ليگنين تخريب مي شوند و گروه هاي فنلي آزاد افزايش مي يابند. افزايش گروه هاي فنلي و در نتيجه، افزايش واکنش پذيري (درون مولکولي) ليگنين موجب متراكم شدن واحدهاي مونومري ليگنين شده که نتيجة آن کاهش انحلال ليگنين در حلال هاي آلي و افزايش وزن مولکولي آنست. در اين پژوهش واکنش فورفورال به عنوان يکي از مواد بدست آمده از تخريب پلي ساکاريدها با ليگنين در جريان تيمار گرمايي تاييد شد.