مقاله تغييرات غلظت عناصر كم مصرف در ريشه گونه هاي مختلف مركبات در تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تغييرات غلظت عناصر كم مصرف در ريشه گونه هاي مختلف مركبات در تنش شوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركبات
مقاله عناصر كم مصرف
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زادگان محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير چهار سطح كلريد سديم بر غلظت عناصر كم مصرف در ريشه دانهالهاي پنج گونه مركبات +شامل بكرايي(Citrus riteculata×C. limetta)، ولكامريانا(C. volkameriana)، نارنج(C. aurantium)، ليموشيرين (C. limetta) و ليموآب (C. aurantifolia) به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار در گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. دانهال هاي يكساله گونه هاي مورد بررسي در گلدان هاي حاوي خاك آهكي (۲/pH=۸) كشت شد و آبياري آنها با آب حاوي غلظت هاي صفر، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ ميلي مول در ليتر كلريد سديم صورت گرفت. پس از انقضاي مدت آزمايش، غلظت عناصر كم مصرف شامل آهن، روي، منگنز، مس، كلر و ُبر در ريشه اندازه گيري شد. در تيمار شاهد، بين گونه هاي مورد آزمايش از نظر غلظت عناصر كم مصرف اختلاف معني دار وجود داشت. در اثر شوري، غلظت آهن در ريشه همه گونه ها به جز ليمو آب و نارنج كاهش و غلظت روي در ريشه همه گونه ها به جز بكرايي افزايش يافت. همچنين غلظت منگنز در ريشه همه گونه ها افزايش و غلظت مس تنها در ريشه بكرايي كاهش يافت. شوري، غلظت كلر را در ريشه همه گونه ها افزايش و منجر به كاهش غلظت بر در ريشه همه گونه ها به جز بكرايي شد. ولکامريانا و بکرايي از توان خوبي در انباشت کلر در ريشه برخودار بودند.