مقاله تغييرات غلظت پلاسمايي کورتيزول و سروتونين و کاهش سطح اضطراب هنگام زايمان در زنان نخست زا به دنبال بوييدن اسانس اسطوخودوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات غلظت پلاسمايي کورتيزول و سروتونين و کاهش سطح اضطراب هنگام زايمان در زنان نخست زا به دنبال بوييدن اسانس اسطوخودوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رايحه درماني
مقاله اسانس اسطوخودوس
مقاله اضطراب
مقاله کورتيزول
مقاله سروتونين
مقاله ۵-HIAA و زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: كشتگر سارا
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان نخست زا در هنگام زايمان دچار اضطراب شديدي مي شوند كه همين اضطراب، سبب کاهش شانس زايمان طبيعي خواهد شد. از طرف ديگر، تحقيقات نشان داده اند که استشمام رايحه اسطوخودوس منجر به کاهش استرس و اضطراب مي گردد. هدف از اين تحقيق، تعيين تاثير استشمام رايحه اسطوخودوس بر سطح اضطراب در زنان نخست زا و بررسي تغييرات غلظت پلاسمايي کورتيزول، سروتونين و ۵- هيدروكسي ايندول استيك اسيد (۵-HIAA) در اثر استشمام اين رايحه بود.
روش: اين مطالعه بر روي ۱۲۱ خانم باردار نخست زاي مراجعه کننده به اتاق درد بيمارستان هاي حافظ و زينبيه شيراز که در هفته ۳۷ بارداري يا بيشتر بودند و ديلاتاسيون سرويکس آنها ۴-۳ سـانتي متر بود، انجام شد. افراد به دو گروه شاهد (۵۸ نفر) و مورد (۶۳ نفر) تقسيم شدند. افراد گروه مورد به مدت يک ساعت اسانس اسطوخودوس را استشمام کردند. پرسش نامه اسپيل برگر توسط افراد هر دو گروه قبل و بعد از رايحه درماني تکميل شد. نبض و فشارخون، غلظت پلاسمايي هورمون هاي کورتيزول، سروتونين و ۵-HIAA، قبل و يک ساعت پس از رايحه درماني در هر دو گروه اندازه گيري شد.
يافته ها: قبل از مداخله، سطح اضطراب و غلظت هورمون ها در هر دو گروه يکسان بود. پس از رايحه درماني، سطح اضطراب و غلظت کورتيزول گروه مورد به طور معني داري نسبت به گروه شاهد کاهش و غلظت سروتونين و ۵-HIAA افزايش نشان داد. غلظت کورتيزول بعد از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش معني داري داشت. رايحه بر ميزان نبض و فشارخون افراد تاثيري نداشت.
نتيجه گيري: استشمام رايحه اسطوخودوس باعث کاهش سطح اضطراب هنگام زايمان، کاهش ترشح کورتيزول از غده آدرنال و افزايش ترشح سروتونين از دستگاه گوارش مي گردد.