مقاله تغييرات فصلي جمعيت سفيدبالک نيشکر، (Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae در جنوب خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات فصلي جمعيت سفيدبالک نيشکر، (Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae در جنوب خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله Neomaskellia andropogonis
مقاله نيشکر و خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي مقدم مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عسكريان زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از آفاتي که در سال هاي اخير در مزارع نيشکر در خوزستان طغيان کرده است سفيد بالک نيشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett مي باشد. در اين مطالعه تغييرات فصلي جمعيت اين آفت در شرايط مزرعه در دو سال متوالي ۸۶-۱۳۸۵ روي رقم CP 69-1062 در کشت و صنعت امير کبير واقع در جنوب خوزستان بررسي شد. ابتدا در يک مزرعه ۲۵ هکتاري نيشکر، قطعه اي به مساحت يك هكتار انتخاب شد و سپس اين مزرعه به سه قسمت مساوي تقسيم شد و هر قسمت به عنوان يک تکرار بود. در هر قسمت از ۱۰ ايستگاه به طور تصادفي نمونه برداري انجام شد. نمونه برداري ها از اوايل مرداد شروع شد و به طور هفتگي تا اوايل آذر ادامه يافت. در هر ايستگاه پنج برگ يك گياه (برگ هاي پنج تا نه) جدا شد. شمارش سفيدبالک هاي بالغ قبل از جدا کردن برگ ها و شمارش تخم، پوره و شفيره و درصد پارازيتيسم شفيرگي در آزمايشگاه انجام شد. در هر دو سال آزمايش (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) جمعيت تخم، پوره، شفيره و حشره بالغ از اوايل مرداد ماه به تدريج شروع به افزايش نمود و تا اوايل آذر ادامه داشت. جمعيت تخم در اواخر مهر ماه به اوج خود (۲۴۴±۹٫۵۵ و ۱۶۸±۲۸٫۶۷ عدد در هر برگ به ترتيب در سال هاي ۸۵ و ۸۶) رسيد. از اين تاريخ به بعد جمعيت تخم به شدت کاهش يافت. در سال ۸۵ جمعيت تخم در اواخر آبان ماه و در سال ۸۶ اواسط آذر ماه به صفر رسيد. جمعيت پوره در سال ۸۵ در اواخر مهر (۱۳۰±۲٫۰۸ عدد پوره در هر برگ) و در سال ۸۶ در اواسط آبان ماه (۱۰۳±۶۰٫۹۸ پوره در هر برگ) به اوج خود رسيد. در سال هاي ۸۵ و ۸۶ جمعيت پوره به ترتيب در اواخر آبان ماه و اوايل آذر ماه به صفر رسيد. اوج جمعيت شفيره در سال هاي ۱۳۸۵ و ۸۶ به ترتيب در اواسط آذر ماه (۱۳۰±۲۱٫۷۰ عدد شفيره در هر برگ) و در اوايل آذر ماه (۱۰۳±۲۴٫۹۱ عدد شفيره در هر برگ) بود. روند تغييرات جمعيت حشره بالغ نيز مشابه مراحل قبلي بود. بدين صورت که اوج جمعيت در سال ۱۳۸۵ در اواخر مهر ماه (۳۵±۰٫۵۴ بالغ در هر برگ) و در سال ۱۳۸۶ در اواسط آبان ماه بود (۲۱±۸٫۵۴ عدد سفيدبالک بالغ در هر برگ). جمعيت بالغين در اوايل آذر ماه به صفر رسيد. درصد پارازيتيسم در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتيب ۸۵ و صفر درصد بود.