مقاله تغييرات فيبرينوژن و C-Reactive- Protein) CRP) در پره اكلامپسي خفيف و شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تغييرات فيبرينوژن و C-Reactive- Protein) CRP) در پره اكلامپسي خفيف و شديد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اكلامپسي
مقاله فيبرينوژن،CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري زينت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مجد هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پره اكلامپسي از بيماريهاي شايع دوران حاملگي مي باشد كه با پروتئينوري و فشارخون بالا مي تواند عوارض جدي و حتي مرگ و مير را براي مادر و نوزاد بهمراه داشته باشد. اختلال سلولهاي اندوتليال و التهاب نقش مهمي در مكانيسم پاتوفيزيولوژي پره اكلامپسي دارند. پاسخ التهابي سيستميك سيستم ايمني هم سيستمهاي انعقادي و هم فييبرينوليتيك را درگير مي كند. لذا اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط فيبرينوژن و CRP بعنوان واسطه هاي پاسخ التهابي با شدت پره اكلامپسي انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۴۴ خانم باردار سالم، ۳۵ مورد پره اكلامپسي خفيف و ۱۹ مورد پره اكلامپسي شديد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل با حاملگي اول، تك قلو، سن بالاي ۱۵ سال و سن حاملگي بين ۴۰-۳۰ هفته كه طي يك هفته قبل از نمونه گيري نيز بتامتازون دريافت نكرده بودند، انجام شد. تشخيص پره اكلامپسي بر اساس BP≥۱۴۰٫۹۰ و پروتئينوري Trace و بيشتر بود. نمونه خون از همه بيماران جهت اندازه گيري CRP و فيبرينوژن گرفته شد و به آزمايشگاه واحد فرستاده شد. سپس گروهها با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين CRP بين گروه كنترل (۲٫۲۸±۰٫۸۱) و پره اكلامپسي خفيف (۴٫۹۱±۵٫۹۹) اختلاف معني داري داشت ( (p=0.03درحالي كه اختلاف معني داري بين ميانگين CRP گروه كنترل (۲٫۲۸±۰٫۸۱) و پره اكلامپسي شديد (۳٫۸±۳٫۰۵) وجود نداشت. ميانگين فيبرينوژن در گروه كنترل (۳۶۰٫۵±۶۲٫۳۵) با پره اكلامپسي خفيف (۳۴۴٫۷۱±۶۵٫۰۷) و پره اكلامپسي شديد (۳۴۰٫۹۵±۷۸٫۶۲) اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كهCRP در بيماران پره اكلامپسي خفيف نسبت به گروه كنترل افزايش داشته ولي ارتباط معني داري بين سطح فيبرينوژن با پره اكلامپسي خفيف و شديد مشاهده نگرديد.