مقاله تغييرات قند خون بعد از بي حسي اسپاينال توسط ليدوکايين در عمل جراحي سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۰ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات قند خون بعد از بي حسي اسپاينال توسط ليدوکايين در عمل جراحي سزارين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي اسپاينال
مقاله عمل جراحي سزارين
مقاله ليدوکايين
مقاله قند خون
مقاله هموديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موثقي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فرناد
جناب آقای / سرکار خانم: آل بويه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علايي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از پاسخ هاي متابوليک به استرس هاي جراحي، ايجاد تغييرات در سطح سرمي قند بيماران تحت جراحي است. برخي مطالعات نشان داده است که پس از بي حسي اسپاينال نشانه هايي از هيپوگليسمي ديده مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين اثر بي حسي اسپاينال با استفاده از ليدوکايين در حين عمل جراحي سزارين بر سطح قند خون مادران مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني (قبل – بعد)، بر روي مادران خواستار عمل جراحي سزارين که طي سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ به اطاق عمل جراحي زنان و زايمان بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. بي حسي اسپاينال با استفاده از ليدوکايين %۵ در تمامي مادران انجام گرديد. قند خون مادران قبل از بي حسي، نيم ساعت پس از بي حسي و در ريکاوري توسط دستگاه گلوکومتر در اتاق عمل اندازه گيري شد. براي مقايسه تغييرات از آزمون آماري Pair T-Test استفاده گرديد و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها تلقي شد.
يافته ها: در اين پژوهش ۱۵۴ مادر مورد بررسي قرار گرفتند. متوسط سطح سرمي قند خون مادران نيم ساعت پس از بي حسي در مقايسه با سطح اوليه، کاهش معني داري داشت. که اين ميزان قند خون تا زمان ريکاوري افزايش يافت، ولي در مقايسه با سطح اوليه، سطح سرمي قند خون کمتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد بي حسي اسپاينال حاصل از ليدوکايين %۵ موجب کاهش معني داري در سطح قند و ميزان فشار خون مادران مي شود.