مقاله تغييرات محتواي آلکالوئيد تام، آتروپين و اسکوپولامين در برگ گياه شاهبيزک (.Atropa belladonna L) از رويشگاه واز – شمال ايران، در ارتباط با برخي عوامل فنولوژيكي و محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات محتواي آلکالوئيد تام، آتروپين و اسکوپولامين در برگ گياه شاهبيزک (.Atropa belladonna L) از رويشگاه واز – شمال ايران، در ارتباط با برخي عوامل فنولوژيكي و محيطي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتروپين
مقاله اسكوپولامين
مقاله بلادون
مقاله تروپان آلكالوئيد
مقاله شاهبيزک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرح
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اشكوري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي امينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلكالوئيدها موادي بسيار متنوع هستند و برحسب خصوصيات بيوشيميايي و شيميايي در گروه هاي مختلفي قرار مي گيرند. از ميان آلكالوئيدهايي كه از مشتقات اورنيتين هستند مي توان از آلكالوئيدهاي گروه تروپان، مانند آتروپين و اسكوپولامين نام برد که از آلکالوئيدهاي عمده در گياه شاهبيزک هستند. در اين پژوهش گياه A. belladonna از سه ايستگاه مختلف از منطقه واز – چمستان جمع آوري شد و عصاره متانولي آلكالوئيد از پودر برگ اين نمونه ها با سه تكرار تهيه گرديد. مقدار آلكالوئيد تام برحسب ميلي گرم بر گرم وزن خشك برگ اندازه گيري شد. به منظور سنجش تغييرات محتواي آتروپين و اسكوپولامين موجود در عصاره هاي آلكالوئيدي در فصول و ارتفاعات مختلف، بررسي  HPLCروي نمونه هاي جمع آوري شده با سه تكرار صورت گرفت. مطالعه نمونه هاي خاك ايستگاه ها بيشترين تخلخل و نفوذپذيري خاك و بيشترين نسبت کربن به نيتروژن را در ايستگاه سوم و كمترين آنها را در ايستگاه اول نشان داد. خاك هر سه ايستگاه فاقد شوري و از نظر pH، قليايي ضعيف تشخيص داده شد. تاثير ارتفاع بر محتواي آلكالوئيد تام زير سطح احتمال ۰٫۱ معني دار و همچنين تاثير مشترك عوامل ارتفاع و فصل نيز زير سطح احتمال ۰٫۰۰۱ كاملا معني دار بود. محتواي آتروپين همواره بيش از اسكوپولامين بوده، بين برخي عوامل خاك و حضور اين مواد رابطه اي معني دار مشاهده شد. رابطه بين محتواي آلكالوئيد تام و هر يك از آلكالوئيدهاي آتروپين و اسكوپولامين در تمام موارد معني دار بود.