مقاله تغييرات مراحل نمو و روابط آن با عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم در شرايط مزرعه: II- عملكرد و اجزاي عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات مراحل نمو و روابط آن با عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم در شرايط مزرعه: II- عملكرد و اجزاي عملكرد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله فنولوژي
مقاله برجستگي دوگانه
مقاله رسيدگي فيزيولوژيكي
مقاله وزن هزاردانه و شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال كمالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور مطالعه فنولوژي ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با عملكرد دانه و اجزاي آن، اين پژوهش به مدت سه سال زراعي (۸۲-۱۳۷۹) در مزارع تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در كرج به اجرا در آمد. بيست رقم گندم سازگار به اقليم هاي زراعي چهار گانه كشور (سرد و معتدل سرد، معتدل، گرم و خشك جنوب، گرم و مرطوب شمال) در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ارقام از نظر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و اجزا آن با هم تفاوت هاي معني داري داشتند. اين تفاوت ها علاوه بر تفاوت هاي ژنتيکي و سازگاري آنها به اقليم هاي مختلف ناشي از تفاوت هاي فنولوژيک بويژه طول دوره مراحل مختلف نمو نيز بود. ارقام سازگار به اقليم هاي سرد و معتدل سرد و معتدل از عملکرد بيولوژيک (به ترتيب ۱۷۷۹۸ و ۱۷۶۶۲ کيلو گرم در هکتار) و دانه (به ترتيب ۷۲۳۶ و ۷۲۲۹ کيلو گرم در هکتار) بالاتر برخودار بودند. تفاوت معني داري بين گروه هاي مختلف ارقام از نظر شاخص برداشت (۳۹٫۳-۴۲٫۵ درصد) مشاهده نشد. تجزيه همبستگي بين طول مراحل مختلف نموي و اجزاي عملكرد نشان داد كه در کليه اقليم ها، تعداد سنبله در واحد سطح با طول دوره كاشت تا تشكيل سنبلچه انتهايي همبستگي مثبت و با طول دوره طويل شدن سريع ساقه (تشكيل سنبلچه انتهايي تا گرده افشاني) همبستگي منفي داشت. وزن هزار دانه نيز با طول دوره هاي رويشي و زايشي (كاشت تا ظهور برجستگي دوگانه و كاشت تا گرده افشاني) همبستگي منفي نشان داد. از نتايج اين پژوهش نتيجه گيري مي شود كه با مطالعه تغييرات مراحل نمو در ارقام مختلف گندم و رابطه آن با عملکرد دانه و اجزا آن در سال ها و مكان هاي مختلف مي توان دلايل سازگاري آنها به شرايط اقليمي متفاوت را مطالعه و تغييرات عملكرد دانه را تا حد قابل قبولي توضيح داد.