مقاله تغييرات مصرف آب در مديريت هاي مختلف آبياري و تاثير آن بر ميزان عملكرد ارقام مختلف برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۶۵ تا ۵۷۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات مصرف آب در مديريت هاي مختلف آبياري و تاثير آن بر ميزان عملكرد ارقام مختلف برنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري تناوبي
مقاله عملكرد
مقاله بهره وري آب
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد محمدکريم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فلكدهي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي بهر ه وري كاربرد آب و مديريت آبياري ارقام اصلاح شده، هيبريد و محلي در قالب اسپليت پلات بر پايه طرح بلوك كامل تصادفي با فاكتور اصلي مديريت آبياري شامل: آبياري غرقاب دايم، آبياري پس از ناپديد شدن آب از سطح زمين (اشباع) و تيمارهاي آبياري تناوبي با دور ۵، ۸ و۱۱ روز و ارقام مختلف برنج به عنوان فاكتور فرعي در ۳ سطح رقم هيبريد بهار ۱، رقم اصلاح شده در فک و رقم محلي علي کاظمي طي سال زراعي ۱۳۸۵ در اراضي موسسه تحقيقات برنج كشور- رشت انجام شد. نتايج نشان داد اعمال آبياري تناوبي باعث کمتر شدن مصرف آب شده است. تيمار غرقاب دايم با مصرف ۵۹۳ ميليمترآب در دوره رشد و تيمار دور آبياري ۱۱ روز با ۴۰۶ ميليمتر آب به ترتيب بيشترين و كمترين مقادير مصرف آب را داشتند. همچنين ارقام هيبريد و علي كاظمي با مصرف ۶۰۷ و ۴۴۰ ميليمتر آب داراي كمترين و بيشترين مقدار مصرف بوده اند. از نظر عملكرد تيمار آبياري غرقاب دايم با عملكردي معادل ۶۰۸۴ كيلوگرم در هكتار بيشترين و تيمار دورآبياري ۱۱ روز با ۴۰۸۷ كيلوگرم در هكتار داراي كمترين عملكرد بوده اند. عملكرد ارقام محلي، اصلاح شده و هيبريد به ترتيب معادل ۶۱۴۷، ۵۱۴۷ و ۳۹۸۷ كيلوگرم در هكتار بوده است.رقم محلي در مقابل تنش خشكي مقاوم بوده است ولي ارقام هيبريد و اصلاح شده در اثر تغيير روش هاي آبياري كاهش عملكرد شديدي داشتند. نتايج نشان مي دهد كه ارقام غيربومي در تنش هاي كم عكس العمل هاي مشابه دارند ولي در تنش هاي زياد ارقام هيبريد درصد كاهش عملكرد بيشتري دارند.