مقاله تغييرات ناشي از تنش خشکي و آسکوربات خارجي روي پارامترهاي رشد و قندهاي محلول در گياه انيسون (.Pimpinella anisum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات ناشي از تنش خشکي و آسکوربات خارجي روي پارامترهاي رشد و قندهاي محلول در گياه انيسون (.Pimpinella anisum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله تنش اکسيداتيو
مقاله آسکوربات خارجي
مقاله رشد
مقاله قندهاي محلول
مقاله انيسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي كاوان ژيكا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعي آرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکي باعث تحريک ساخته شدن گونه اکسيژن فعال در بافت هاي گياهي مي شود. انيسون يکي از گياهان بسيار معطر دارويي است که ارزش صادراتي فراواني دارد. در اين پژوهش، آسکوربات با هدف اهميت کنترل تنش اکسيداتيو، در تحمل به کمبود آب بکار گرفته شد و تغييرات رشد و ميزان قندهاي محلول روي گياه رشد يافته انيسون بررسي گرديد. در طي يک مطالعه گلداني، تنش خشکي بر اساس ظرفيت زراعي در سه سطح ۲۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصدي و آسکوربات با غلظت ۱٫۴ mM به صورت مه پاشي اعمال گرديد. طبق نتايج تحت تنش متوسط (۶۰%) و شديد (۲۵%)، رشد محدود گشته، نسبت وزن خشک ريشه به اندام هوايي، افزايش يافت. آسکوربات ميزان اين نسبت را کاهش داد و موجب افزايش رشد شد. به موازات کاهش پتانسيل آبي، قندهاي محلول در اندام هاي گياهي زياد گشته که با تيمار آسکوربات از ميزان آن کاسته شد. بنابر نتايج بدست آمده در اين پژوهش، آسکوربات اگزوژن توانست با مکانيسم هاي مختلفي توانايي گياه انيسون را در پاسخ به تنش خشکي افزايش دهد و اثر محافظتي در برابر اکسيداسيون حاصل از خشکي داشته باشد.