مقاله تغييرات نيمرخ سايتوکين هاي ژيمناست هاي پسر نوجوان در طول ۸ هفته تمرين پس از تزريق واکسن آنفلوانزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات نيمرخ سايتوکين هاي ژيمناست هاي پسر نوجوان در طول ۸ هفته تمرين پس از تزريق واکسن آنفلوانزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله INFγ IL-2 IL-6 ژيمناستيک
مقاله واکسن آنفلوانزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت ورزشي موجب کاهش پاسخ ايمني و افزايش وقوع بيماريهاي عفوني و تشديد اين بيماريها در ورزشکاران نخبه مي شود. اثربخشي تزريق واکسن به عنوان يک استراتژي پيشگيري از بيماري هاي عفوني در انسان نياز به بررسي بيشتري دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي نيمرخ استراحتي سايتوکين هاي IL-2،  IL-6و INFγ ژيمناست هاي پسر نوجوان در طول هشت هفته تمرين پس از تزريق واکسن آنفلوانزا بود. ۳۰ ژيمناست پسر نوجوان با ميانگين سن ۹٫۸±۰٫۸ سال؛ قد۱۳۹٫۱۹±۸  سانتي متر؛ توده بدن ۳۳٫۷۹±۷٫۱۵ کيلوگرم و ۳۲٫۸۹±۴ Vo2max ميلي ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه به طورتصادفي به دو گروه تمرين (n=15) و ترکيب تمرين – واکسن (n=15) تقسيم شدند. يک گروه از افراد هم سن نيز به عنوان گروه کنترل غير ورزشکار (n=15) که فقط تزريق واکسن را تجربه نمودند مورد مطالعه قرار گرفتند. دو گروه ترکيب تمرين واکسن و تمرين برنامه تمريني منتخب ژيمناستيک را با شدت ۸۰-۶۰ درصد ضربان قلب بيشينه به مدت هشت هفته اجرا کردند. به منظور تعيين تغييرات نيمرخ سايتوکين هاي مورد مطالعه، نمونه گيري خوني از کليه آزمودني ها در آغاز دوره، هفته چهارم و هشتم در حالت استراحت به عمل آمد. تزريق واکسن آنفلوانزا در گروه ترکيب تمرين – واکسن و واکسن پيش از خون گيري در هفته آغازين، اولين تزريق واکسن و تزريق ياد آور آن درانتهاي هفته چهارم انجام شد. .سايتوکين هابا استفاده از کيت هاي اختصاصي و به روش الايزا اندازه گيري شدند. تحليل داده ها با روش آماري تحليل واريانس در اندازه هاي تکراري  (ANOVA)نشان داد هشت هفته تمرين موجب کاهش در غلظت هاي IL-6  و INFγ به ترتيب (p=0.000, F=69.93, p=0.000, F=26.17) در هر سه گروه شد، در حالي که هيچ تغييري در غلظت  IL-2مشاهده نشد (p=0.043, F=3.51). همچنين مقايسه بين گروهي پاسخ سايتوکين هاي سرمي پس از هشت هفته نشان داد، غلظت IL-2 فقط بين گروه ترکيب تمرين واکسن وگروه واکسن تفاوت معني داري وجود دارد (p=0.012, F=5.12)، غلظت  IL-6فقط بين گروه ترکيب تمرين – واکسن و گروه تمرين تفاوت معني داري مشاهده شد (p=0.021, F=3.46) و بين غلظت IFNγ درگروه هاي سه گانه تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.726, F=0.323) .اين يافته ها نشان داد تمرين همراه با تزريق واکسن تاثير قابل توجهي بر دستگاه ايمني وميزان پاسخ واسطه هاي التهابي ژيمناست هاي پسر نوجوان ندارد.