مقاله تغييرات پارامترهاي فضايي-زماني در راه رفتن مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات پارامترهاي فضايي-زماني در راه رفتن مردان سالمند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راه رفتن
مقاله سالمندي
مقاله پارامترهاي فضايي-زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مطالعه حاضر برخي از پارامترهاي فضايي – زماني راه رفتن مردان مسن و مقايسه آن با مردان جوان مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: ۵۷ مرد سالمند سالم (ميانگين سني ۷۲±۵٫۵ سال، قد ۱۷۰±۰٫۶ متر و وزن ۷۵±۱۰٫۳ کيلوگرم) و ۵۷ مرد جوان سالم (ميانگين سني ۲۵±۸٫۵ سال، قد ۱٫۷۵±۰٫۵ متر و وزن ۷۸±۱۳٫۱ کيلوگرم) در اين مطالعه شرکت کردند. مدل چهار قسمتي متشکل از تنه، ران، ساق و پا با استفاده از ده نشانگر رفلکسي براي معرفي اندام هاي آزمودني ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات کينماتيکي با استفاده از چهار دوربين با سرعت بالا (Hz90) جمع آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون t مستقل (a£۰٫۰۵) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که سرعت (%۲۸)، آهنگ گام برداري (%۱۳)، طول گام (%۱۵) در افراد مسن به طور معني داري کمتر و فاز استقرار (%۲) و زمان آغاز حرکت به جلو (%۴) به طور معني داري بيشتر از افراد جوان است در حالي که در زمان حمايت دوگانه دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: تفاوت هاي مشاهده شده را مي توان به کاهش انعطاف پذيري عضلات، دامنه حرکتي مفاصل و کنترل عصبي عضلاني که در خصوص سالمندان گزارش شده است مرتبط دانست.