مقاله تغييرات پوشش گياهي پس از ۱۹ سال قرق هاي آزمايشي در منطقه زاگرس مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تغييرات پوشش گياهي پس از ۱۹ سال قرق هاي آزمايشي در منطقه زاگرس مركزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي پوشش گياهي
مقاله قرق
مقاله توالي ثانويه
مقاله بانك بذر خاك
مقاله زاگرس مركزي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چراي مفرط به عنوان مهمترين عامل تخريب مراتع ايران در طول دهه هاي اخير شناخته شده است. بنابراين يكي از سوالات كليدي براي مديران مراتع اين است كه آيا قرق مراتع منجر به احياي طبيعي پوشش گياهي خواهد شد يا نه، مهم است كه مدت زمان براي احيا مكانهاي مختلف مرتعي شناخته شود. در اين تحقيق از قرق هاي طولاني مدت استفاده شد تا اثر قرق بر احيا پوشش گياهي مراتع مناطق خشك ونيمه خشك در ايران بررسي شود. هفده مكان مرتعي مختلف واقع در دو ناحيه در منطقه زاگرس مركزي در فريدونشهر استان اصفهان انتخاب گرديد. در سال ۱۳۶۲، در هر يك از مكان هاي مرتعي، يك قرق ۵۰×۲۰) متر) و در داخل هر قرق ۷ پلات دائمي به ابعاد ۱٫۵×۲ متر مستقر شد. پس از ۱۹ سال، پوشش گياهي از نظر تراكم و تاج پوشش هر يك از گونه ها، پوشش تاجي كل، پوشش لاشبرگ و همچنين توليد علوفه ساليانه در پلات هاي دائمي داخل قرق ها و همچنين در ۱۰ پلات ۱٫۵×۲) متر) كه به صورت تصادفي در خارج از قرق ها مستقر گرديد، مطالعه شد. مقايسه بين داخل و خارج قرق نشان داد پس از ۱۹ سال، پوشش تاجي كل، پوشش لاشبرگ، توليد علوفه ساليانه، تعداد و فراواني نسبي گونه هاي گراس و لگوم و همچنين فراواني نسبي گونه هاي خوشخوراك داخل قرق ها به طور معني داري افزايش يافته است. محافظت از چرا همچنين باعث افزايش تشابه تيپ هاي گياهي در داخل قرق ها گرديد. در نتيجه قرق به مدت ۱۹ سال باعث تغيير تركيب پوشش گياهي در بيشتر مكانهاي مرتعي گرديد. اين مطالعه همگرايي جوامع گياهي در طول توالي ثانويه در شرايط قرق را تاييد مي كند.