مقاله تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب (از سد تا پل ميناب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي علياي رودخانه ميناب (از سد تا پل ميناب)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي رودخانه اي
مقاله رودخانه ميناب
مقاله کانال رود
مقاله ژئومورفولوژي رودخانه
مقاله فرسايش رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه گر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: افشار طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله مطالعه بخش علياي رودخانه ميناب در بخش جلگه اي (محدوده سد تا پل ميناب) و بررسي مكانيزم فرسايش رود و عكس العمل كانال رود از نقطه نظر الگو و نيمرخ طولي و عرضي در مقابل ساختمان زمين شناسي مي باشد. به منظور بررسي تغييرات شيب بستر، نيمرخ طولي رودخانه با استفاده از نقشه هاي با مقياس ۱:۲۰۰۰۰ تعيين گرديد. براي شناسايي و نوع عملكرد فرسايش در آبراهه، با توحه به تعداد زياد مقاطع در اين واحد ژئومورفولوژي (آبراهه)، ۴ مقطع را در مكانهاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. در حال حاضر، وضعيت بستر رودخانه ميناب، در اثر كاهش تدريجي بار جامد حاصل از حوضه آبخيز ميناب به علت احداث سد و گير افتادن رسوبها، مخصوصا رسوبهاي درشت دانه در درياچه سد، به صورت پايين رفتن نيمرخ در تمام طول مسير رودخانه مي باشد. مقطع عرضي ۲۴۲ اولين مقطع عرضي بعد از سد مينا ب مي باشد عرض بستر اصلي رودخانه در اين مقطع حدود ۷۰ متر است (تنگ ترين و عميق ترين بخش رودخانه). اين مقطع از بيشترين تغييرپذيري (-۰٫۴۴۷ متر) در کل مسيررودخانه برخوردار است. علت آن مربوط به سنگ بستري است كه رودخانه بر روي آن جريان دارد. بالا بودن تراز سطح آب رودخانه به علت تنگ بودن مقطع جريان، عدم نفوذپذيري آب و نزديك بودن به دريچه هاي تخليه سد مي باشد. مقطع شماره ۲۳۶ نيز در سنگ بستر جريان داشته ولي تغييرپذيري بستر (معادل -/۰۰۹ متر) و تراز خط تالوگ آن كمتر مي باشد كه ناشي از كاهش تراز آب و گستردگي بستر رودخانه مي باشد. مقطع شماره ۲۲۲ از عريض ترين بخش مسير، از تغييرپذيري متوسطي برخوردار است. فرسايش در اين مقطع -۰٫۴۲ متر است. مقطع ۲۰۷ در مجاورت پل ميناب و محل ورود رودخانه به دلتاي ميناب مي باشد. بالا بودن تغييرپذيري به علت وجود رسوبهاي کمتر فرسايش يافته کف بستر مي باشد که توانسته در مقابل جريان آب مقاومت بيشتري از خود نشان دهد. بطور کلي رودخانه ميناب از سد تا پل بعنوان يک واحد ژئومورفولوژيکي، به سه بخش با بستر تنگ و عميق، بستر عريض با عمق کم و بستر تنگ با عمق متوسط تقسيم مي شود.