مقاله تغييرات ژرفاي موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختري زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گيرنده دورلرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تغييرات ژرفاي موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختري زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گيرنده دورلرز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موهو
مقاله تابع گيرنده امواج دورلرز
مقاله برانبارش
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افسري نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: صدودي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: قيطانچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخص کردن جزييات پوسته و گوشته بالايي يکي از اهداف مهم مطالعات ژئوفيزيکي است. شکل امواج حجمي دورلرز به طورگسترده براي استخراج ساختار پوسته و گوشته بالايي به کار مي رود. در اين مقاله براي استخراج تغييرات ژرفاي موهو و نسبت Vp/Vs در زير شبکه کرمانشاه که در شمال باختر زاگرس قرار دارد از روش تابع گيرنده دورلرز استفاده شده است. به همين منظور از زمين لرزه هايي که توسط پنج ايستگاه لرزه اي کوتاه دوره سه مولفه اي در فاصله رومرکز۳۰°<D<95°  از مرکز شبکه و بزرگاي mb³۵٫۵ از اواخر سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ميلادي ثبت شده اند، استفاده شده است. در اين روش ژرفاي موهو با استفاده از تاخير زماني بين موج P برخوردي به زير ايستگاه و موج تبديل يافته P به S از موهو به دست مي آيد. ژرفاي محاسبه شده به ساختار سرعتي موج P حساس نيست ولي به شدت به ساختار سرعتي موج S حساس است. براي کاهش اين حساسيت مي توان از فازهاي بازتاب يافته چندگانه مانند PpPs و PpSs+PsPs استفاده نمود. در اين مقاله از روش Zhu&Kanamori (2000) استفاده شد. در اين روش به دنبال H و Vp/Vs اي هستيم که به ازاي آنها برانبارش دامنه هاي فاز تبديل يافته و بازتاب هاي چندگانه در زمان رسيدهاي پيش بيني شده به بيشينه مقدار خود برسد. همچنين مي توان با برانبارش توابع گيرنده به دست آمده از مسافت ها و جهات مختلف، اثرات تغيير ساختار جانبي را کم کرده و ميانگين ژرفاي موهو و نسبت Vp/Vs را به طور همزمان در پوسته به دست آورد. با اعمال اين روش ژرفاي موهو براي منطقه کرمانشاه به طور متوسط ۴۲ کيلومتر به دست آمد. کم ترين ستبراي پوسته ۳۶ کيلومتر در زير ايستگاه دهرش و بيشترين ستبراي پوسته ۵۱٫۵ کيلومتر در زير ايستگاه ويس است. نسبت Vp/Vs نيز به طور متوسط ۱٫۷۶ به دست آمد. همچنين مشاهده شد که از باختر به سمت خاور (از دهرش تا ويس) ژرفاي موهو افزايش مي يابد و دوباره به سمت کماسي کاهش ژرفا وجود دارد.