مقاله تغييرات کاني شناسي فلوگوپيت و موسکويت در اندازه رس تحت تاثير همزيستي قارچ اندوفايت با فسکيوي بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۴۵ تا ۵۵۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات کاني شناسي فلوگوپيت و موسکويت در اندازه رس تحت تاثير همزيستي قارچ اندوفايت با فسکيوي بلند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ اندوفايت
مقاله فلوگوپيت
مقاله موسکويت
مقاله ورمي کوليت
مقاله تغيير کاني شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياميم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همراهي قارچ هاي اندوفايت با گراس هاي سردسيري به ويژه فسکيوي بلند يکي از مهمترين همزيستي ها در طبيعت است. بررسي هاي فراواني در رابطه با نقش مثبت اين همزيستي در مقاومت گياه به تنش هاي متفاوت انجام شده، ليکن تاثير آن در جذب عناصر غذايي متفاوت به ويژه پتاسيم و تحولات کاني هاي پتاسيم دار ناشناخته است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير قارچ اندوفايت بر تغيير و تحولات کاني هاي ميکايي در اندازه رس انجام شد. اين پژوهش به صورت گلداني و در شرايط گلخانه اي با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. محيط کشت مخلوطي از شن کوارتزي (به عنوان ماده پرکننده) و کاني هاي ميکايي فلوگوپيت و موسکويت بود. جهت انجام کشت، از ژنوتيپ۷۵B  فسکيوي بلند در دو نوع حاوي و عاري از اندوفايت استفاده شد. در طول دوره ۱۴۰ روزه کشت گلدان ها به وسيله آب مقطر و محلول غذايي در دو نوع حاوي و عاري از پتاسيم، آبياري و تغذيه شدند. در پايان دوره کشت گياه برداشت و به روش خاکستر خشک تجزيه و مقدار پتاسيم عصاره گياه توسط شعله سنج تعيين شد. همچنين تجزيه بخش رس کاني ها، توسط پراش پرتو ايکس انجام گرديد. نتايج بدست آمده ورمي کوليتي شدن کاني فلوگوپيت را در هر دو شرايط تغذيه اي نشان داد. شدت تغييرات کاني شناسي در شرايط تغذيه اي بدون پتاسيم بسيار بيشتر از شرايط تغذيه اي با پتاسيم بود. تشکيل کاني هاي کلريت و اسمکتيت نيز به مقدار کم در بستر کشت فلوگوپيت مشاهده گرديد. همچنين، ورمي کوليتي شدن بسيار ضعيف کاني موسکويت عليرغم دي اکتاهدرال بودن کاني مشاهده شد. در شرايط تغذيه اي بدون پتاسيم و در کاني فلوگوپيت، نسبت قله ۱٫۴ به ۱٫۰ نانومتر تقريبا ۴ برابر بيشتر از شرايط عدم حضور اندوفايت بود. اين اختلاف معني دار را مي توان به تاثير رابطه همزيستي قارچ اندوفايت بر ميزان و نوع ترشحات ريشه و در نهايت، تغيير کاني فلوگوپيت مرتبط دانست. کاهش معني دار مقادير pH ريزوسفر در شرايط حضور قارچ نيز اين فرضيه را تاييد مي کند.