مقاله تغييرات کمي و کيفي اندام هوايي گياه گاو زبان در اثر محلول پاشي نيترات کلسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات کمي و کيفي اندام هوايي گياه گاو زبان در اثر محلول پاشي نيترات کلسيم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوزبان
مقاله عملکرد کمي و کيفي
مقاله نيترات کلسيم
مقاله فنل کل
مقاله تانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس هدي
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف سهندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گاوزبان گياه دارويي ارزشمندي از خانواده Boraginaceae است که براي درمان بيماري هاي مختلف انسان مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين ضروري است سطوح مناسب فاکتورهاي زراعي موثر بر رشد و توليد اين گياه تعيين شود.
هدف: تعيين اثر محلول پاشي نيترات کلسيم بر عملکرد کمي و برخي از ترکيبات کيفي گياه گاوزبان.
روش بررسي: اين تحقيق در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل کاربرد ۴ غلظت نيترات کلسيم (۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ ميلي مولار) به صورت محلول پاشي بر روي اندام هاي هوايي گياه گاوزبان بود.
نتايج: نتايج نشان داد که محلول پاشي غلظت هاي مختلف نيترات کلسيم بر ارتفاع بوته، عملکرد ماده خشک اندام هوايي و گل آذين، ميزان کلروفيل و ميزان فنل کل و تانن تاثير معني داري (P<0.01) داشت. با افزايش غلظت نيترات کلسيم، ميزان اين پارامترها افزايش يافت و حداکثر مقادير آن ها در تيمار ۱۵ ميلي مولار از نيترات کلسيم مشاهده شد.
نتيجه گيري: کاربرد نيترات کلسيم بر روي رشد و عملکرد گياه گاوزبان اثر مثبت داشت و عملکرد کمي و کيفي اندام هوايي گياه گاوزبان با افزايش غلظت نيترات کلسيم افزايش يافت.