مقاله تغيير بازخورد: مقايسه نظريه هاي انسجام خود و تاييد خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تغيير بازخورد: مقايسه نظريه هاي انسجام خود و تاييد خود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهماهنگي شناختي
مقاله حرمت خود
مقاله نظريه انسجام خود
مقاله نظريه تاييد خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سپهر روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقايسه دو نظريه انسجام خود و تاييد خود در تغيير بازخورد افراد نسبت به فرد مورد علاقه بر اساس يک طرح عاملي ۲×۲×۲ هدف پژوهش بود. يک نمونه ۱۲۰ نفري از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به دو گروه حرمت خود بالا و پايين بر اساس آزمون روزنبرگ (روزنبرگ، ۱۹۶۵). تقسيم شدند. سپس سناريويي مبتني بر پارادايم ايفاي نقش (نيل و ديگران، ۲۰۰۱) در اختيار آنان قرار گرفت که در آن تقاضاي يک کودک ۱۰ ساله براي دريافت امضاي شخص محبوب آزمودنيها در يک همايش مهم رد مي شد. نيمي از آزمودنيها دليل قابل قبولي براي رد درخواست دريافت مي کردند (موقعيت توجيه کافي) و نيمي ديگر دليل مناسبي براي رد درخواست دريافت نمي کردند (موقعيت توجيه ناکافي). به منظور تعيين دو موقعيت تمرکز بر خود و نامتمرکز بر خود (متغير مستقل سوم) نيمي از آزمودنيها در هر دو شرايط توجيه کافي و ناکافي پيش از ارائه سناريو و نيمي ديگر پس از مطالعه سناريو آزمون حرمت خود را تکميل کردند. نتايج نشان دادند که مطابق با نظريه انسجام خود (توجيه کافي و ناکافي) محبوبيت فرد از نظر شرکت کنندگان با حرمت خود بالا کاهش بيشتري داشت. نقش حرمت خود، تمرکز بر خود در فرايندهاي ناهماهنگ، منبع ناهماهنگي (رفتار فرد يا ديگري) و پارادايمي که در آن ناهماهنگي رخ مي دهد مورد بحث قرار گرفت.