مقاله تغيير تعريف بيكاري و تاثير آن بر ميزان بيكاري منتشر شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تغيير تعريف بيكاري و تاثير آن بر ميزان بيكاري منتشر شده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان بيكاري
مقاله فعال اقتصادي
مقاله شاغل
مقاله بيكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هرندي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: بازنگري دوره اي آمارگيري هاي مستمر به منظور اصلاح يا بهبود آن ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است اما معمولا با اعمال تغيير در تعاريف، پرسشنامه يا روش آمارگيري، مقايسه پذيري سري هاي زماني اطلاعات از بين مي رود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه پذير نمودن ميزان بيكاري حاصل از طرح قديم آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار و طرح جديد آمارگيري از نيروي كار به بازسازي اين نرخ ها بر اساس تعاريف يكسان مي پردازد.
روش: مطالعه با استفاده از داده هاي دو طرح مزبور به كمك برنامه نويسي با نرم افزار SAS انجام شده است.
يافته ها: طرح قديم در مقايسه با طرح جديد ميزان بيكاري را بيش برآورد قابل توجهي كه عمدتا ناشي از كم توجهي به ضابطه «جستجوي كار» در اجرا و استخراج نتايج طرح و همين طور كم شماري شاغلان با ساعت كار ۱۶ و كم تر و شاغلان خود اشتغال بخش كشاورزي بوده است. مقايسه ميزان بازسازي شده سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ نيز حاكي از افزايش قابل توجه ميزان بيكاري در دو سال آخر مي باشد.
نتايج: ميزان بيكاري حاصل از دو طرح قديم و جديد مستقيما قابل مقايسه نيستند و تنها پس از بازسازي اين نرخ ها بر اساس تعاريف يكسان، انجام هر گونه مقايسه امكان پذير مي گردد.