مقاله تغيير در بيان ژن اينتگرينهاي بتا ۱ و بتا ۲ در بخش خلفي نخاع کمري موش صحرايي اثر مهاري درد مزمن بر تکوين تحمل به اثر ضددردي مرفين را تاييد مي کند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۹۴ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تغيير در بيان ژن اينتگرينهاي بتا ۱ و بتا ۲ در بخش خلفي نخاع کمري موش صحرايي اثر مهاري درد مزمن بر تکوين تحمل به اثر ضددردي مرفين را تاييد مي کند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل به مرفين
مقاله اينتگرين
مقاله درد مزمن
مقاله بيان ژن
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: جوان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ضارب کهن امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي مطالعه تغييرات احتمالي ميزان mRNA اينتگرين هاي بتا ۱ و بتا ۲ در قطعه پشتي نخاع کمري موش صحرايي به دنبال القاي درد مزمن و بررسي اثر آن روي تکوين تحمل به اثر ضددردي مرفين، ميزان بيان اين دو ژن در حضور مهارکننده تحمل به مرفين (درد مزمن) سنجيده شد.
روش ها: براي القاي تحمل، مرفين با دوز ۱۵ ميكروگرم دو بار در روز به مدت چهار روز به شيوه داخل نخاعي به موشهاي صحرايي نر بالغ تزريق شد. گروهي از حيوانات مرفين را ۱۵ دقيقه بعد از القاي درد مزمن، دريافت کردند. اثر ضددردي مرفين توسط آزمون
Tail-Flick سنجيده شد. تغييرات بيان ژنهاي اينتگرين بتا-۱ و بتا-۲ در بخش خلفي نخاع کمري توسط RT-PCR نيمه کمي بررسي شد.
يافته ها: تزريق مرفين در گروهي كه به مدت چهار روز مرفين دريافت كرده بود، بي دردي كمي ايجاد كرد (تحمل). كاربرد توام درد مزمن و مرفين مانع از تحمل به اثر ضددردي مرفين شد. القاي درد مزمن به تنهايي و به همراه مرفين مکرر موجب افزايش
mRNA اينتگرين بتا ۱ و اينتگرين بتا ۲ در بخش خلفي نخاع کمري شد.
نتيجه گيري: بخشي از اثر درد مزمن که قادر به مهار روند ايجاد تحمل به اثر ضددردي مرفين مي باشد، به نظر مي رسد از طريق اينتگرينها اعمال شود. مرفين مکرر موجب مهار اينتگرينها و درد که افزايش دهنده ميزان
mRNA اينتگرينهاي بتا ۱ و بتا ۲ است در تجويز توام با مرفين موجب افزايش بيان اينتگرينهاي مذکور مي شود و از تکوين تحمل به اثر ضددردي مرفين جلوگيري مي کند.