مقاله تغيير در تجربه حس بينايي يادگيري فضايي موش هاي صحرايي در ماز آبي موريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۵۱ تا ۵۶۲ منتشر شده است.
نام: تغيير در تجربه حس بينايي يادگيري فضايي موش هاي صحرايي در ماز آبي موريس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه حسي
مقاله يادگيري فضايي
مقاله حافظه فضايي
مقاله ماز آبي موريس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زواره سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکل گيري و عملکرد صحيح سيستم عصبي پستانداران بر مبناي فعاليت ذاتي نورون ها پايه گذاري مي شود. طي دوره بحراني رشد، تکامل وابسته به تجربه حسي نيز تاثیر عميقي بر اين فرآيندها مي گذارد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر تغيير در تجربه حس بينايي در دوران بحراني تکامل مغز بر فرآيندهاي يادگيري و حافظه فضايي موش هاي صحرايي با استفاده از ماز آبي موريس بود.
روش ها: اين مطالعه تجربي بر روي ۳۰ راس موش صحرايي نر ۴۵ روزه ن‍ژاد ويستار، که به طور تصادفي در ۳ گروه مساوي توزيع شده بودند، انجام شد؛ حيوانات گروه شاهد Control) يا (CO از بدو تولد تا پايان آزمايشات در شرايط تاريکي روشنايي  12-12ساعته قرار داشتند؛ گروه (Dark Reared) DRدر تاريکي کامل و گروه (Light Reared) LR در روشنايي کامل رشد يافتند. با استفاده از ماز آبي براي بررسي روند يادگيري، حيوانات به مدت ۵ شب و هر شب ۴ جلسه براي يافتن سکوي پنهان در ماز تلاش کردند. حافظه فضايي حيوانات با برداشتن سکوي پنهان، طي يک جلسه و در همان شب پنجم آزموده شد. مدت زمان سپري شده در ماز و مسافت پيموده شده محاسبه شد و داده ها با آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر سنجيده شدند.
يافته ها: در مرحله يادگيري موش هاي گروه شاهد نسبت به دو گروه ديگر، مدت زمان و مسافت کمتري را براي يافتن سکوي پنهان در ماز آبي موريس گذراندند.(P<0.0001)  در مرحله سنجش حافظه، نتايج حاصل اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: تغيير در تجربه حس بينايي منجر به ايجاد اختلال در روند يادگيري فضايي موش هاي صحرايي مي شود؛ در حالي که تشکيل حافظه فضايي آن ها از اين تغييرات تاثیر نمي پذيرد.