مقاله تغيير در خواص و مشخصات خاک ناشي از موقعيت هاي مختلف اجزا زمين نما در خاک هاي با مواد مادري لسي در دو اقليم متفاوت در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تغيير در خواص و مشخصات خاک ناشي از موقعيت هاي مختلف اجزا زمين نما در خاک هاي با مواد مادري لسي در دو اقليم متفاوت در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لس
مقاله اقليم
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله خصوصيات فيزيکوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني جهرمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محمديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي ناييني سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات توام اقليم و ژئومورفولوژي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و تکاملي خاک هاي با مواد مادري لسي در استان گلستان، دو مقطع در مناطق هوتن از توابع مراوه تپه با رژيم رطوبتي اريديک و رژيم حرارتي ترميک و گرگان با رژيم رطوبتي زريک و رژيم حرارتي ترميک انتخاب گرديد. به تناسب موقعيت هاي مختلف اجزاي نماي زمين در منطقه هوتن ۴ پروفيل و در منطقه گرگان ۵ پروفيل خاک حفر و مطالعه شدند. نتايج تشريح پروفيل و مطالعات صحرايي نشان داد که در منطقه هوتن، موقعيت هاي هموار و پنجه شيب در رده اريدي سول و موقعيت هاي شانه شيب و پاي شيب در رده انتي سول طبقه بندي مي شوند. در منطقه گرگان نيز خاک موقعيت هاي هموار، شانه شيب و پاي شيب در رده اينسپتي سول و خاک موقعيت پنجه شيب در رده مالي سول قرار گرفت. از نظر خصوصيات فيزيکوشيميايي نيز تفاوت هاي قابل توجهي در نوع بافت، ميزان و عمق شستشوي آهک، مواد آلي، درصد رطوبت اشباع، اسيديته، هدايت الکتريکي عصاره اشباع، ظرفيت تبادل کاتيوني و ميزان کاتيون ها و آنيون هاي محلول ديده شده به طوري که در گرگان مقدار رس بيشتر و هوتن سيلت بيشتري دارد. آهک از افق هاي سطحي منطقه گرگان آب شويي شده و در عمق خاک تجمع نموده است. ميزان تغييرات آهک در مناطق مورد مطالعه از ۱ درصد در افق AB پروفيل ۵ گرگان تا بيش از ۱۵ درصد در افق هاي سطحي هوتن متغير است. از لحاظ مواد آلي و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک منطقه گرگان وضعيت مطلوب تري دارد به طوري که کربن آلي از ۵/۳ درصد در گرگان به کمتر از ۵/۰ درصد در هوتن و CEC از ۳/۴۴ سانتي مول بر کيلوگرم در گرگان به کمتر از ۷ سانتي مول بر کيلوگرم در هوتن مي رسد. از جمله فرآيندهاي بارز خاک سازي در منطقه گرگان، حرکت و آب شويي کربنات کلسيم در عمق نيم رخ خاک و تجمع مواد آلي بيشتر در سطح قابل ذکر مي باشند.