مقاله تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غيرزيستي (شوري، خشكي و حرارت) در گياه چاي (Camellia sinessis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تغيير در روند متابوليسمي در طول تنش هاي غيرزيستي (شوري، خشكي و حرارت) در گياه چاي (Camellia sinessis)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي
مقاله تنش غيرزيستي
مقاله تركيبات فنلي
مقاله پرولين و پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش هاي محيطي شامل زيستي، غيرزيستي و يا آنتروپوژنيك مي باشند. عوامل زيستي مانند حشرات، بيماري هاي قارچي و علفهاي هرز مسوول از دست دادن تقريبا ۲۰% پتانسيل برداشت در بيشتر گونه هاي گياهي مي شوند. عوامل غيرزيستي شامل تابش بالا، سرما، خشكي، سيلاب، شوري و عدم تعادل عناصر غذايي در بيشتر گياهان تاثيرگذار مي باشد. خشكي عموما مخرب ترين عامل مي باشد. بعضي از اين عوامل تنش به آهستگي و تدريجي بر روي شرايط رشد گياه تاثير مي گذارد. از اين رو گياهان مكانيسم ‏هايي را براي اجتناب از تنش فراهم مي سازند، آنها نياز به ارگانيسمهايي براي سازگاري و مكانيسم هاي محدود كننده اي براي دوري از تنش دارند. تنشهاي آنتروپوژنيك باعث آلودگي هوا وخاك، تابش اشعه UV-B، تغييرات آب و هوايي و غيره مي شود. مطالعه حاضر بر روي چگونگي تنشهاي غيرزيستي متعدد بر روي متابوليسم گياه چاي انجام گرفته است. در ميان تنشهاي غيرزيستي، خشكي، شوري، درجه حرارت مورد توجه قرار گرفت. به دنبال تيمارهاي متعدد برگها جدا شدند و براي تعيين مقدار تركيبات فنلي، پروتئين و پرولين آناليز شدند. در بررسي حاضر در پاسخ به تنش حرارت (۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ درجه سانتي گراد) مقدار تركيبات فنلي به طور متوالي كاهش پيدا نمود. در حالي كه در دو تنش ديگر يك افزايش اوليه به دنبال يك كاهش در ميزان تركيبات فنلي مشاهده شد. در تنش حرارت بعد از ۴۵ درجه سانتي گراد يك كاهش در ميزان پرولين وجود داشت. ميزان پروتئين به دنبال تنش حرارت كاهش نشان داد و در تنش هاي ديگر يك كاهش به دنبال افزايش اوليه مشاهده گرديد كه اين تغييرات به لحاظ آماري در p<0.05 معني دار بود. در نتيجه مشخص شد كه گياه چاي تنشهاي غيرزيستي را با تغيير مسيرهاي متابوليكي و تغيير در توليد متابوليتهاي مناسب براي پايداري گياه در برابر تنش تحمل مي نمايد.