مقاله تغيير در نسبت سلول هاي CD4/CD8 و شمارش مطلق نوتروفيلي پس از دريافت ايمونوگلوبولين داخل وريدي در كودكان مبتلا به پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايديوپاتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تغيير در نسبت سلول هاي CD4/CD8 و شمارش مطلق نوتروفيلي پس از دريافت ايمونوگلوبولين داخل وريدي در كودكان مبتلا به پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايديوپاتيك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوگلوبولين داخل وريدي
مقاله پورپوراي ترومبوسيتوپني ايديوپاتيک
مقاله شمارش نوتروفيل
مقاله لنفوسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري دماوندي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايمونوگلوبولين داخل وريدي(Intra Venous Immunoglobulin-IVIG)  يك محصول مشتق از پلاسما مي باشد كه در درمان بسياري از بيماري هاي خود ايمني ترومبوستوپني، موارد نقص ايمني و بيماري هاي عفوني كاربرد دارد. در اين مطالعه تاثير تزريق IVIG بر روي تعداد گلبول هاي سفيد، نوتروفيل ها، لنفوسيت ها و پلاكت ها و همچنين تاثير IVIG بر درصد سلول هاي CD4 و CD8 مثبت، لنفوسيت هاي T cell و تعداد مطلق آن ها در بيماران با پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ايميون (Immune Thrombocytopenic Purpura-ITP) مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: مطالعه انجام شده از نوع مقطعي بوده و بر روي ۳۲ بيمار مبتلا به ITP انجام شده است. در اين بيماران قبل و يك ساعت بعد از شروع تزريق دوز درماني IVIG، يك نمونه خون گرفته شد. براي تمام نمونه ها يك شمارش كامل سلول هاي خوني، پلاكت و شمارش افتراقي لوكوسيت هاي خون توسط دستگاه Sysmex kx-21 انجام شد. سپس به منظور بررسي نوع لنفوسيت ها، از آنتي بادي هاي ضد ماركرهاي CD4 و CD8 نشان دار شده استفاده شد. جهت تحليل آماري نتايج به دست آمده از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۵ و آزمون student t-test با سطح معني داري p<0.05 استفاده شد. همچنين براي بررسي ارتباط بين سن بيماران و حجم كلي IVIG تزريق شده با نتايج به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: بررسي شمارش سلول هاي خوني نشان داد كه كاهش معني داري در ميانگين گلبول هاي سفيد، نوتروفيل ها و لنفوسيت ها پس از تزريق ايمونوگلوبولين داخل وريدي ديده مي شود. اما اين تغييرات در مورد پلاكت ها از نظر آماري معني دار نبود. مقايسه ميانگين درصد سلول هاي CD4 و CD8 افزايش معني داري را در نسبت سلول هاي CD4/CD8 پس از تزريق نشان مي دهد. تعداد مطلق لنفوسيت هاي CD4 و CD8 يك ساعت پس از تزريق IVIG با كاهش معني داري همراه بود، اما نسبت آن ها پس از تزريق افزايش نشان داد.
نتيجه گيري:IVIG  باعث كاهش در تعداد مطلق نوتروفيل ها مي گردد، اما اين كاهش با مشكلات ناشي از عفونت همراه نمي باشد. همچنين اين كاهش در تعداد لنفوسيت ها نيز ديده مي شود. اما به نظر مي رسد كه تغيير در تعداد و درصد سلول هاي CD4 وCD8  وابسته به زمان نمونه گيري متعاقب تزريق IVIG باشد.