سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر خلیل علافی – استادیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنع
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر نمونه های مورد آزمایش از آلیاژ NiTi با ترکیب های شیمیایی مختلف در محدوده ۵۰/۳ تا ۵۱ درصد اتمی نیکل، انتخاب شدند. نمونه ها در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۵ دقیقه تحت عملیات آنیل محلولی قرار گرفته و در آب کوئنچ شدند. به منظور تعیین دماهای تغییر حالت و تغییرات انتالپی استحاله ها حین گرم کردن و سرد شدن نمونه ها از آزمایشات Scanning Calorimetry Differential) DSC) تغییرات انتالپی و انتروپی بر اساس تابعی از ترکیب شیمیایی آلیاژ از نظر ترمودیناکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش مقدار نیکل در آلیاژ، وقادیر تغییرات انتالپی و انتروپی در هر دو استحاله مستقیم و معکوس، افزایش مقدار نیکل در آلیاژ، مقدار قابل تغییرات انتالپی و انتروپی در هر دو استحاله مستقیم و معکوس، کاهش می یابد. علت کاهش تغییرات انتالپی با افزایش مقدار نیکل بوسیله پارامترهای ترمودینامیکی موثر بر انتالپی استحاله تحلیل شده است. همچنین علت تغییرات انتروپی استحاله های ماتنزیتی با میزان نیکل به تغییرات پارامتر تراکم الکترونی (e/a) و تغییر انتروپی ارتعاشی با ترکیب شیمیایی نسبت داده شده است.