سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حسن پور – گروه آموزسی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبر
محمدقلی نادعلیان – گروه آموزسی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدرضا مخبردزفولی – گروه آموزسی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

آندوسکوپی معده بر روی ۲۴ رأس ا سب عرب و ۲۳ رأس اسبچه خزر جهت بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک در اسب های مبتلا به زخم معده انجام گرفت . پس از تشخیص زخم معده اسب مربوطه در یکی از دو گروه سالم یا دارای زخم معده قرار گرفت . %۴۷/۸۲ اسبچه ها و %۶۲/۵ اسبهای عرب تحت مطالعه زخم معده داشتند . میانگین مقادیر کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم و پروتئین تام سرم و یافته های هماتولوژیک در بین اسب های مبتلا و سالم اختلاف معنی دار نداشت ولی میزان فیبرینوژن سرم بطور معنی داری در دامهای مبتلا به زخم معده در هر دو نژاد بیشتر بودp<0 / 05) ( میانگین سطح سرمی هورمو نهای تیروئیدی و کورتیزول در اسبهای مبتلا به زخم معده بیشتر از سالم ها بودکه در مورد اسبچه های خزر فقط اختلاف میانگین کورتیزول در بین دو گروه معنی دار بود ) p< 0 / 05) و در مورد اسبهای عرب فقط اختلاف میانگین T 3 معنی دار بود ) p< 0 / 05) در اسبچه های خزر %۸۱/۸ موارد زخم در ناحیهغیر غده ای و %۱۸/۲ در ناحیه غده ای معده بودند ولی در مورد اسبهای عرب این نسبت به ترتیب %۷۳/۳۳ و %۲۶/۶۷ بود . اختلاف بین رخداد زخم در دو ناحیه معده در هر دو نژاد معنی دار بود ) p<0/01) ولی در هر دو ارتباط معنی داری بین رخداد زخم معده و جنس وجود نداشت . رخداد زخم معده در اسبچه های خزر و اسبهای عرب تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک قابل توجهی را ایجاد نمی کند