سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود زارع حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدرضا نیشابوری – دانشیار دانشگاه تبریز
مهدی شرفاء – استادیار دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد نهایی محصول به عوامل موثر رشد طی دوره رویش بستگی دارد که شرایط فیزیکی خاک یکی از آنها است و اثر چشمگیری بر تولید محصول دارد . زیرا کنترل کننده محیطی است که گیاه درآن استقرار یافته و ریشه آن فعالیت های گوناگون انجام می دهد . نواحی خشک و نیمه خشک به علت عملکرد پایین محصول که ناشی از خشکسالی و تخریب ساختمان خاک است از نواحی دیگر متمایز می گردند [.۱] ساختمان خاک خصوصیت متغیر و تأثیر پذیر است که توسط فرآیندهای مختلف تحت تأثیر قرار می گیرد . این فرآیندها شامل انقباض و انبساط، خشک و مرطوب شدن، یخ زدگی و ذوب شدن، عملیات خاک ورزی و تراکم می باشند [.۲] اسلویسکا [ ۶] نشان دادکه پس از اعمال خاک ورزی، جرم مخصوص ظاهری خاک لوم رسی از ۱/۰۵ به ۱/۲۴ گرم بر سانتی متر مکعب پس از یک بارندگی رسید . خیس شدن خاکدانه ها با آب در مکش صفر ( آبیاری غرقابی و بارش شدید ) اثر تخریبی زیادتری در مقایسه با خیس شدن آهسته آنها به وسیله روش تحت مکش دارد . ملیس و همکاران [ ۴] در مطالعات خود بر روی اثر خیس و خشک شدن خاک بر خصوصیات فیزیکی آن با مشاهده توزیع اندازه خاکدانه ها و تشکیل سله دریافتند که خیس و خشک شدن، خاکدانه ها را تخریب می کند . تیزدال [ ۷] مشاهده کرد اگر خاکدانه ها به آرامی خیس شوند، بیشتر دست نخورده باقی می مانند . بنابراین، در آبیاری شیاری بخشی از خاک پشته که بالای سطح آب در شیار است در اثر خاصیت مویینگی خیس شده و مشکل سله پیدا نمی کند . هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر سه نوع آبیاری ( غرقابی،بارانی و تحت مکش ) بر روی خصوصیات فیزیکی خاک مانند وزن مخصوص ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک ساختمان ضعیف می باشد .