سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا سلیمانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام .

چکیده:

به علت یکسان نبودن سرعت رشد در مراحل مختلف رویشی و کیفیت مراحل زایشی، نیاز گلرنگ به نیتروژن برای تکمیل فعالیتهای حیاتی در مراحل مختلف رشد یکسان نیست و از طرف دیگر با افزایش مصرف ارت، تغییراتی در ترکیبات گیاه ( مانند درصد پروتئین و روغن ) صورت می گیرد که بازتابی از رقابت در مسیرهای سوخت و سازی است . بنابراین با هدف مشخص نمودن بهترین زمانهای مصرف و مقادیر نیتروژن بر درصد و عملکرد روغن دانه گلرنگ بهاره این طرح اجرا شد