سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن شکل آبادی – دانشجوی دکتری، گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرح جعفرپیشه – فارغ التحصیل کارشناسی گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به وظیفه خاک در تنظیم و حمایت چرخه عناصر و کربن، بررسی پویایی کربن در خاک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . خاک می تواند به عنوان منبع آزاد شدن CO2 به اتمسفر و یا تثبیت آن در خاک نقش اساسی داشته باشد . پروتکل کیوتو (۱۹۹۷) نیز جهت کاهش CO2 در اتمسفر مهمترین ذخیره گاه کربن را خاک دانسته و تشخیص ذخیره گاههای کربن و افزایش تثبیت کربن در آنها را توصیه نموده است . تغییر در کاربری و تخریب اراضی، تاثیرات قابل توجهی بر مکانیسم ذ خیره کربن درخاک دارند [.۶] توجه بسیاری از محققین به تخمین و تغییرات کربن آلی خاک در مقیاسهای مختلف در قالب تخمین ذخیره کربن در واحدهای خاک، پوشش گیاهی و اقلیم صورت گرفته است، اما مطالعات چندانی درباره ذخیره کربن و نیتروژن و تغییرات آنها در اثر چرای بیش از ظرفیت و قرق درازمدت انجام نشده است . این مطالعه با هدف اندازهگیری ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاک در اقلیمهای مختلف زاگرس مرکزی و تاثیر قرق دراز مدت و چرای دام بر آنها صورت گرفته است