سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ارزنلو –
رضا محمد علی مالک –
فیروز مهر مظاهری –
سید حسین امیر شاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی، تهران ، ایران

چکیده:

در این تحقیق کالاهای سلولزی رنگرزی شده با رنگزاهای راکتیو و مستقیم دارای گروههای آزو شاملC.I.Reactive Black، Direct black 22.C.I و C.I. Direct Yellow 50 با مواد برداشت کننده سولفالکسالات سدیم، کلرید قلع، و هیدروسولفیت سدیم در معرض واکنشهای شیمیایی احیا قرار گرفت، تا باند آزو شکسته شده، کالا بی رنگ گردد. سپس توسط اسید نیتروس، روی گروه آمینی که از تخریب رنگزا به وجود آمده بود، واکنش دی آزوتاسیون انجام گردید و در نهایت با مواد کوپله کننده Naphthol(1) و Naphthol ASواکنش کوپلاسیون اجرا شد. با انجام واکنش کوپلاسیون فام کاملاً متفاوتی حاصل شد. سپس روی کالاها دارای فامهای جدیدی که در پایان فرایندها تخریب، دیر آزوتاسیون و کوپلاسیون به دست آمد بود، ثبات های شستشویی، نوری و مالشی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که کوپله کننده های مختلف منجر به تولید رنگزاهای متفاوت و ظهور فامهای متنوع می شوند و رنگزاهای جدید، از ثباتهای خوبی، تقریباً مشابه رنگزاهای راکتیو پایه برخوردارند.