سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی ورزنه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
عباس زارعی هنزکی – دانشیار گروه متالورژی و مواد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی

چکیده:

استفاده از آلیاژهای کارپذیر منیزیم به ویژه در صنایع خودروسازی به دلیل استحکام به وزن مناسب آن ها گسترش روزافزون یافته است . در حال حاضر عمده تولید این آلیاژها ب ه صـورت محـصولات ریختگـی مـی باشـد . یکـی از دلایل اصلی پایین بودن میزان تولید محصولات کا رپذیر، شـکل پـذیری محـدود آلیاژهـای منیـزیم اسـت . در ایـن راستا، شناسایی تحولات ریزساختاری در این آلیاژها که شکل پذیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهـد، مـی توانـد در بهینه سازی فرایندهای تولید مؤثر واقع شود . در این تحقیق تغییـرات ریزسـاختاری آلیـاژ AZ31 کـه از مرسـوم ترین آلیاژهای کارپذیر منیزیم ب ه شمار می رود، در حین کار گرم مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت . آزمـایش فـشار گرم در دما و نرخ کرنش های متفاوت انجام گرفته و ریزساختارهای حاصل شده در کرنش های مختلف مقایسه و تحلیل شده اند . تأثیر دما و نرخ کرنش بر میزان دوقلویی شدن و وسـعت تبلـور مجـدد دینامیـک (DRX) بحـث و بررسی شده است . رفتارهای تنش حقیقی – کرنش حقیقی در شرایط مختلف با استفاده از تحولات ریزسـاختاری مورد بحث قرار گرفته اند .