سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایمان ابراهیم زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
بیژن صالحی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برنجهای آلیاژی با درصد zn بالا دارای فازها و ریزساختارهای مختلف می باشند. این فازها در دماهای متفاوت دچار استحاله شده می تواند منجر به ایجاد فازهای جدیدی شوند. عملیات حرارتی با اعمال سیکل های مختلف می تواند نوع و درصد حجمی این فازها را تغییر دهد و منجر به ایجاد خواص متنوعی گردد که بی شباهت به رفتار فولادها نمی باشد. در این تحقیق نمونه هایی که از آلیاژ کار شدن CuZn40Al1 که از برنجهای با استحکام بالا محسوب می شود، تحت عملیات حرارتی با سیکل های متفاوت قرار گرفتند. ریز ساختارهای ایجاد شده به کمک میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از دستگاه XRD و تهیه الگوی تفرق فازهای ایجاد شده شناسایی گردیدند. تغییرات سختی نمونه ها توسط سختی سنج ویکرز و سختی فازها توسط میکروسختی سنج اندازه گیری شدند. به منظور شناسایی بیشتر ریزساختار و نوع رسوبات از میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با میکرو آنالیزگر EDX استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بعد از عملیات آنیلینگ کامل و سرد کردن در آب ریز ساختار دارای یک فاز می باشد، با سرد کردن در کوره ریزساختار دارای سه فاز متفاوت می باشد. رسوباتی که از مرحله فبل از عملیات حرارتی وجود دارد عموما شامل عناصر Si,Mn و Fe می باشند. بین نتایج سختی و ریز ساختارهای بدست آمده همخوانی مناسبی مشاهده می شود.