سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کوتیاری – دانشگاه رورکی هندوستان

چکیده:

در بررسی های مربوط به رسوبگذاری ریخت شناسی رودخانه و حفاظت اب و خاک نیاز به براوردهایی ازتغییرات زمانی رسوبدهی می باشد در مقاله حاضر روشی جهت پیش بینی تغییرات رسوبدهی نسبت به زمان پیشنهاد گردیده است این روش براساساین فرضیه بنا شده است که پاسخ حوضه نسبت به یک ورودی را می توان با استفاده از منحنی زمان – سطح حوزه بدست اورد نسبت انتقال رسوب SDR در یک حوضه بصورت تابعی از شیب اراضی سطح و گسترده پوشش جنگلی در نظر گرفته شده است در واسنجی و تعیین اعتبار روش پیشنهادی از داده هایی که بدقت از حوضه های ازمایشی جمع اوری شده اند استفاده گردیده است با روش حاضر می توان تخمین های واقعه بینانه ای از کل رسوبدهی حوضه نیز براورد نمود.