سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جهانبخش میرزاوند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب در فارس و تهران
زهرا خادمی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب در فارس و تهران

چکیده:

در گذشته به دلیل نبودن یک معیار دقیق جهت توصیف مراحل رشد غلات درهنگام کاربرد آفت کشها، قارچ کشها، کودها و … . مقایسه یافته های حاصل از پژوهش های مختلف دستخوش اشتباهاتی می گردید . گاه بصورت توصیه های نادرست و مبهم در مورد زمان مصرف آنها انعکاس می یافت . به منظور پاسخگویی به نیازهای مرتبط با شناسایی مراحل رشد غلات کلیدهای مختلفی ارائه شده است . هان (۱۹۷۳) مراحل مختلف رشد گندم رابیان نمود . کلید ارائه شده توسط زیداکس و همکاران در واقع نوع تکامل یافته کلیدی است که توسط فیکس ولارج در سال ۱۹۵۴ ارائه شده بود ).۹) احتیاجات غذایی گندم در مراحل مختلف رشد متفاوت است . بنابراین دانستن نیاز واقعی در طول دوره رشد برای مدیریت صحیح کودی ورفع نیاز گیاه در مراحل حساس لازم و ضروری است . تحقیقات زیادی درخصوص تجمع ازت ، فسفر وپتاسیم دردانه گندم زمستانه و انتقال این مواد در درون گیاه انجــام گرفته است . میلر (۱۹۳۹) نشان داد که بیشترازت وفسفــــربرداشت شده توسط گندم به دانه انتقــال می یابد . الگوی شبیه به همین برای حرکت ازت، توسط مک نیل وهمکاران (۱۹۶۸) گزارش شده است . ناتان دریافت که جذب ازت بدون کاهش تاطول دوره پرشدن دانه ادامه دارد . بت رایت وهاس میلر (۱۹۶۱) اظهار میدارند که بیشتر جذب فسفر در زمان به گل رفتن انجام می گیرد و مقدار ی از فسفر بعداً به ریشه ها برمیگردد . همچنین نایزرف و همکاران (۱۹۷۰) نشان دادند که بیشتر جذب فسفر درزمان به گل رفتن انجام می گیرد . میلر (۱۹۳۹) اعتقاد دارد که بیشتر پتاسیم قبل از به گل رفتن جذب می شود . رایون و سترمان ).۱۹۹۱) با نمونه برداری در مراحل مختلف رشد گندم زمستانه و تجزیه شیمیایی آن مشاهده کردند که درساقه و برگ غلظت نیترات (NO3-N) و فسفات (PO4-P) در مراحل ۴ و ۵ مدل فیکس ) Feekes scale) با عملکرد گیاه در سال اول همبستگی معنی داری داشت . همچنین غلظت ازت و فسفر در این دو اندام همبستگی مثبت و معنی داری با مصرفکودهای فسفر و ازت دار در مراحل ۴ و ۵ را نیز داشتند . بر اساس نتایج دو سال تحقیق این پژوهشگران حدود بحرانی سطح ازت و فسفر در مرحله ۵ به ترتیب ۲۲۲۰ و ۱۸۴۳ میلی گرم در کیلو گرم وزن خشک گیاه بیان گردید .