سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهریار صفرپورحقیقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عزیز مجیدی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
زهرا خادمی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
کورش طهماسبی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

بررسی مراحل مختلف رشد گیاهان زراعی ابزار با ارزشی در تحقیق و آموزش هستند . (۱۹۷۳) Hqun برای غلات مراحل مختلف رشد گندم را نشان داده که برای تحقیق بسیار با ارزش است . تحقیقات زیادی در زمینه تجمع ازت، فسفر و پتاسیم در دانه گندم زمستانه و انتقال این مواد در درون گیاه انجام گرفته است . تحقیقات نشان داده که ماده خشک دانه گندم حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد محل ماده خشک قسمت های هوایی گیاه میباشد . در تحقیق دیگری مشاهده شده که بیشتر ازت و فسفر برداشت شده توسط گندم به دانه انتقال یافت که این انتقال یا از طریق مستقیم و یا از طریق حرکت از قسمت های دیگر گیاه میباشد . ناتان دریافت که جذب ازت بدون کاهش تا طول دوره پر شدن دانه ادامه دارد . هدف از تحقیق حاضر اندازه گیری مقادیر K- P- N و عناصر کم مصرف ماده خشک گیاهی در مراحل مختلف رشد گندم میباشد .