سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید رضا بهمنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج
موسی اسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز
نصرت ا… طاهرپور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده:

به منظور بررسی ت غییرات سالانه مهمترین خصوصیات الیاف پوششی بز مرخز، ۴۲ راس بز مرخز نر و ماده ۹ ، ۲۱ و ۳۳ ماهه موجود در ایستگاه تحقیقات بز مرخزسقز واقع در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفتند . برای تعیین تولید، ترکیب، رشد و قطر الیاف، نمونه های الیاف از ناحیه ای به مساحت ۱۲۰ سانتیمتر مربع در پهلوی چپ هر دام در قسمت میانی بدن به طور ماهانه از اوایل زمستان تا اواخر پائیز سال بعد تهیه گردید . به منظور بررسی اثر زمان، سن و جنس بر روی صفات مورد نظر، از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد الیاف کمپ دارای یک
الگوی رشد شش ماهه با حداکثر رشد در بهار و پائیز هستند . کمپ بیده در زمستان حداقل بوده و به طور معنی داری در طول بهار افزایش، در طول تابستان کاهش و در اوایل پائیز مجدداً افزایش پیدا کرد (۰/۰۱>P) . اثر سن و اثر متقابل سن و جنس براین صفت معنی دار نبود ولی درصد کمپ در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود (۰/۰۵>P) قطر الیاف از اوایل زمستان تا اواسط بهار ثابت مانده و تا پایان آزمایش همانند کمپ بیده تغییر پیدا کرد . سن، جنس و اثر متقابل آنها بر قطر الیاف اثر معنی داری داشتند (۰/۰۵>P) . رشد طولی الیاف در فاصله به من تا فروردین حداقل و در پائیز حداکثر بود. سن و جنس بر رشد طولی الیاف ظریف تأثیری نداشته ولی بطور معنی داری رشد طولی الیاف ضخیم را تحت تأثیر قرار دادند (۰/۰۵>P) . در این تحقیق میانگین رشد طولی الیاف ظریف (۱۸/۶۳ میلمتر) بطور معنی داری نسبت به میانگین رشد طولی الیاف ضخیم (۱۵/۰۵ میلیمتر) بیشتر بود (۰/۰۵>P) . تولید الیاف در واحدسطح پوست بطور معنی داری (۰/۰۵>P) در بهمن کاهش یافته و تا فروردین در پائین ترین مقدار باقی ماند . صفت در اردیبهشت بطور معنی داری (۰/۰۱>P) افزایش یافته و در فاصله مرداد تا آبان به حداکثر رسید . سن، جنس و اثر متقابل آنها بطور معنی داری تولید الیاف را تحت تأثیر قرار دادند (۰/۰۵>P).