سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود خاکساری مهابادی – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین نجف زاده – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی شهریاری – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیکلوفسفامید به عنوان داروی ضد سرطان و ا یمنوساپرسیو برا ی جلوگیری از رد پیوند می باشد . از طرفی بر اساس مطالعه نویسندگان این مقاله و همکاران (۲۰۰۶) عصاره گیاه اکیناسه پورپوره آ در کاهش ناهنجاری های ناشی از فنی توئین مفید بوده است . هدف ا ین مطالعه بررسی سطح دفاع آنتی اکسیدانی سرم رات بدنبال مصرف داروی سیکلوفسفامید، عصاره گیاه اکیناسه پورپوره آ و مسنا بود . این مطالعه در چهار گروه از رات ها ( در هر گروه شش سر ) به شرح ز یر انجام شد . گروه اول : به رات ها ی این گروه در روز سیزدهم آبستنی نرمال سالین تجویز شد ( گروه شاهد ). گروه دوم : به رات ها ی این گروه سیکلوفسفامید با دوز ۱۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز سیزدهم آبستنی تجویز گردید . گروه سوم : همانند گروه دوم عمل شده، همچنین مسنا با دوز ۱۰۰ میلی گرم برای هرکیلوگرم وزن بدن تجویز گردید . گروه چهارم : همانند گروه دوم عمل شده، همچنین عصاره اکیناسه پورپوره آ با دوز ۴۰۰ میلی گرم برای هرکیلوگرم وزن بدن با دوبار تزریق ( یک بار همزمان با سیکلوفسفامید و یک بار دوازده ساعت بعد ) تجویز گرد ید . در روز بیستم آبستنی از رات ها خونگیری به عمل آمده و مقادیر سرم مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو و میزان فعالیت عوامل آنتی اکسیدان سرم اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که میانگین مالون دی آلدئید سرم در بین گروه های فوق اختلاف معنی داری وجود ندارد . اما مقدار سرمی عوامل آنتی اکسیدان سرم در فاصله تزریق ( روز سیزدهم ) تا زمان خونگیری ( روز بیستم ) درگروه دریافت کننده سیکلوفسفامید به همراه مسنا از نظر آماری به طور معنی داری بیش از سایر گرو ها بوده است ).P< 0,0001) بنابراین مسنا دفاع آنتی اکسیدانی را نسبت به عصاره اکیناسه در سطح بالاتری نگه داشته است .