سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حسن پور – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ت
هادی باقرنژاد – دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،
فرهاد فرهنگ پژوه – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه،

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی سطوح سرمی ویتامین A و بتاکاروتن در گاوهای مبتلا به تیلریوز و مقایسه آن ها با گاوهای سالم انجام گرفت . ۵۰ رأس گاو مبتلا به تیلریوز براساس نشانه های بالینی و آزمایشگاهی شناسایی و خونگیری شدند و از ۵۰ رأس گاو سالم نیز نمونه خون اخذ گردید . در نمونه های خونی میزان ویتامین A و بتاکاروتن سرم به روش اسپکتروفتومتری با محلول هگزان اندازه گیری گردید . میانگین ویتامین A سرم در گاوهای بیمار و سالم به ترتیب۲۵/۱۳ ± ۴/۱۷ و ۱۷/۰۳ ± ۳ /۸۶ میلی گرم در دسی لیتر بود که اختلاف معنی داری در بین میانگین ها وجود داشت(P<0/05)میانگین بتاکاروتن سرم نیز در گاوهای بیمار بطور معنی داری کمتر از گاوهای سالم بود (P<0/05)به ترتیب ۱۵/۰۲ ± ۳/۱۴ و ۹/۹۲ ± ۱/۳۶میلی گرم در دسی لیتر .) نتیجه نهایی اینکه ویتامین Aدر سرمگاوهای مبتلا به تیلریوز کم بوده و باید در درمان گاوهای مبتلا به تیلریوز از این ویتامین بهره گرفت