سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران شیروانی – عضو دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
اعظم جعفری – عضو دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
حسین شریعتمداری – عضو دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی

چکیده:

انتخاب روش مناسب ارزیابی قابلیت جذب فسفر (P) خاک برای گیاه همواره با مشکلاتی روبروبوده است. نظر به اینکه در پی جذب فسفر محلول به وسیله ریشه گیاه این عنصر به طور پیوسته از فاز جامد خاک جایگزین می گردد، قابلیت جذب P خاک نه تنها به کمیت این عنصر در فاز جامد بلکه به سهولت و سرعت رها شدن آن به فاز محلول نیز بستگی دار. اهمیت دو عامل اخیر در قابلیت جذب P خاک برای گیاهان را می توان با استفاده از مطالعات تعادلی و سینتیکی رهاسازی فسفر خاک ارزیابی نمود. مدل های مختلف سینتیکی به منظور توصیف سرعت رها شدن فسفر خاک مورد استفاده قرار گرفته وارتباط برخی ثابت های سینتیکی با خصوصیات خاک و پاسخ های گیاهی گزارش شده است (۲۳۱۴). در عین حال با توجه به تاثیرپذیری سرعت فرایندهای جذب ورهاسازی عناصر از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکها انتظار می رود ثابتهای سینتیکی رهاسازی P در امتداد شیب ردیف های ارضی تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان دهند. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین همبستگی پارامترهای سینتیکی رهاسازی فسفر و پاسخ های گیاهی تحت تاثیر موقعیت خاک در ردیف های ارضی بود.