سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناصری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فریبرز عباسی – ا ستادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

چکیده:

تأثیر آبیاری بر تغییر شکل و پارامترهای هندسی جویچه (عرض بالای جویچه , پیرامون تر شده , و سطح مقطع جویچه) در آبیاری های دوم , سوم و پنجم در یک مزرعه ذرت ارزیابی شد . شکل هندسی مقطع جویچه در دو زمان , قبل پس از آبیاری و در نوبت های یاد شده با دستگاه مقطع سنج چوبی و در فاصله های ۵ متر از طول جویچه , انجام شد. طول جویچ ه های مورد آزمایش ۷۵ متر بود . برای بیان شکل هندسی جویچه ها, از تقریب سازی شکل استاندارد آنها استفاده شد . نتایج نشان داد در آبیاری های دوم و پنجم تغییر شکل هندسی جویچه ها معنی دار نبوده , ولی در ثلثآخر جویچه تحت آبیاری سوم تغییر شکل جویچه معنی دار بود تفاوت میانگین مقادیر عرض بالای جویچه و پیرامون تر شده در آبیاری پنجم معنی دار شد ولی تفاوت میانگین مقادیر پارامترهای هندسی در قبل و پس از آبیاری , در آبیاری های دوم و سوم معنی دار نشد , بین مقادیر پا رامترهای هندسی جویچه در قبل و پس از آبیاری و در فاصله های ۲۵ متر اول , دوم و سوم و طول ۷۵ متر دو نوب تهای آبیاری در ۸۸/۸۸درصد موارد, تفاوت معنی داری مشاهده شد.