سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

همایون مشگین کلک – آزمایشگاه تحقیقاتی محرکه های الکتریکی دانشکده مهندسی برق دانشگاه ص
جعفر میلی منفرد – آزمایشگاه تحقیقاتی محرکه های الکتریکی دانشکده مهندسی برق دانشگاه ص

چکیده:

بیشتر عیوب ماشینهای القایی به عدم تقارن فاصله هوایی در آنها مربوط می شود . در این مقاله مدلسازی ماشین القایی در حالت سالم و در حالتیکه فاصله هوایی آن نامتقارن است با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی انجام می شود . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که در اثر حضور عدم تقارن در فاصله هوایی، ضریب قدرت ماشین القایی بخصوص در حالت بی باری تغییر می کند . چون تغییرات ضریب قدرت با افزایش میزان عدم تقارن در فاصله هوایی قابل ملاحظه است این بررسی از نقطه نظر تشخیص خطا و همچنین بررسی کیفیت ساخت موتور می تواند مورد استفاده قرار گیرد . نتایج آزمایشگاهی نیز مؤید این مسئله می باشند .
مقدمه – عدم تقارن در فاصله هوایی حتی در موتورهای نو نیز وجود دارد که این امر بدلیل وجود تولرانس ذاتی در قطعات مختلف موتور ( همچون شفت، بلبرینگها، و دیگر قطعات ) و نحوه مونتاژ این قطعات به یکدیگر می باشد . خستگی بلبرینگها ( که عمده ترین اشکال در موتورهای القایی است ) نیز عمومأ منجر به عدم تقارن در فاصله هوایی می شود . بطور کلی می توان گفت که رتور یک ماشین الکتریکی هیچگاه بطور کامل با استاتور آن هم راستا نیست و یا اینکه محور آنها بر روی یکدیگر قرار ندارند . این وضعیت را خرو ج از مرکزیت می نامیم . در اثر خروج از مرکزیت، فاصله هوایی بین استاتور و رتور نامتقارن می شود . خروج از مرکزیت یک منبع ایجاد نیروی شعاعی، لرزش، و نویز است و بایستی توجه خاص به آن نمود ۱] و [.۲ تاکنون مطالعات و کارهای زیادی در زمینه اثرات خروج از مرکزیت بر روی سی گنالها و شرایط کاری موتو ر و همچنین تشخیص خروج از مرکزیت در موتورهای القایی انجام گرفته است [.۱-۵] با اینحال از دیدگاه ضریب قدرت این مسئله کمتر مورد توجه بوده است . در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور ، مدلسازی موتور القایی بر اس اس روش مدار معادل مغناطیسی که بیشتر شرایط فیزیکی، الکتریکی، و مغناطیسی حاکم بر ماشین در آن در نظر گرفته می شود انجام گرفته است . بکارگیری این روش مدلسازی ، امکان تحلیل و مطالعه حالت دائمی و گذرای موتورهای القایی را در حالت سالم و در حالت خطا ) ) Fault میسر می سازد .