سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
حمیدرضا باقری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورز و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

این آزمایش طی دو سال زراعی در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . فواصل بین ردیف به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل ۳۵، ۵۰ و ۶۰ سانتی متر و فواصل بوته روی ردیف شامل سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتی متر به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند . با بررسی میانگین تعداد غلاف درگیاه در فواصل ردیف و فواصل بوته مشخص گردید که با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته تعداد غلاف در گیاه به طور معنی داری افزایش یافته است . وزن خش ک غلاف درگیاه به طور معنی داری در سطح ۱% تحت تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته قرارگرفت اما اثر متقابل آن ها بر این صفت معنی دار نبود. فاصله ردیف و اثر متقابل فاصله ردیف ، فاصله بوته بر تعداد دانه در غلاف اثر معنی داری نداشت اما فاصله بوته در سطح ۱% تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در غلاف داشت . وزن صد دانه تحت تاثیر فاصله بوته قرار گرفتند . اثر فاصله ردیف و فاصله بوته و اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه در سطح ۱% معنی دار بود . بیشترین عملکرد در تیمار ۱۰، ۵ سانتی متر با تر اکم ۲۰۰۰ بوته در هکتار برابر با ۵۵۶۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در تیمار ۱۵، ۶۰ سانتی متر با تر اکم ۱۱۱ هزار بوته در هکتار برابر با ۳۷۲۶ کیلو گرم در هکتار مشاهده شد