سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
محمد رضا شکیبا – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این آزمایش اثر سه سطح آبیاری شامل قطع آبیاری در ۵۰ درصد گلدهی (II) ، قطع آبیاری در ابتدای تشکیل خورجین (I2) و آبیاری کامل (I3) بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای بهاره هایولا ۴۰۴ ، ساری گل ، RGS003 و هایولا ۳۰۸ با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . بیشترین تعداد خورجین در بوته ، بیشترین تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تحت شرایط آبیاری کامل و کمترین میزان آنها در آبیاری محدود مشاهده گردید. دو تیمار قطع آبیاری با هم تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشتند . بیشترین وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به وسیله رقم هایولا ۴۰۴ تولید شد. در بین ارقام، رقم ساری گل بالاترین میزان خورجین در بوته را تولید کرده بود که البته با ارقام هایولا ۴۰۴ و RGS003 در یک گروه آماری قرار داشت . همچنین بالاترین میزان دانه در خورجین را رقم هایولا ۳۰۸ تولید کرد که با رقم هایولا ۴۰۴ تفاوت آماری نداشتند . شاخص برداشت رقم هایولا ۳۰۸ در بین ارقام حداکثر بود.