سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
مهدی کرمانی – کارشناس ارشد سازه
محمدمهدی سعادت پور – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق دو ساختمان که در مجاورت یکدیگر روی خاک نرم قرار گرفت هاند به صورت یکپارچه و با درنظر گرفتن همبستگی ارتعاشی بین آنها (اندرکنش سازه – خاک – سازه) جهت محاسبه فرکان سهای طبیعی سیستم مدل م یگردند. هر یک از ساز هها به صورت یک جسم یک درجه آزادی با زمان تناوب مشخص درنظر گرفته شده و درتکی هگاه نرم آنها یک فنر در جهت درجه آزادی افقی و یک فنر چرخشی نیز برای مدلسازی دوران پی منظور می گردد. با مطالعه پارامتری و تغییر دادن مشخصات مختلف فنرها و سازه ها، حالتهای مختلفی از نقطه نظر شدت اندرکنش سازه با خاک و شدت همبستگی ارتعاشی دو ساختمان مجاور بررسی می شود. در مجموع، نتایج محاسبات نشان م یدهد که تاثیر مجاورت ساختمانها بیشتر از هر چیز روی فرکانس حرکت گهواره ای آنها و به صورت افزایش دهنده است. همچنین هرگاه فاصله دو ساختمان از ۵/ ۲ برابر بعد پی آنها کمتر باشدلازم است همبستگی ارتعاشی بین آنها درنظر گرفته شود.