سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدرضا علی دوستی – گروه فیزیک دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تغییرات مشخصه های هواشناسی و دریایی در منطقه خلیج فارس و سواحل آن می باشد. در اینجا تعیین رفتار سامانه های جوی و میدان پارامترها و نحوه تغییرات فصلی و درون سالی که بر آب و هوای سواحل تاثیر دارند مورد استفاده می باشد. الگوهای مناسب آماری که به طور میانگین حاکم بر منطقه هستند نحوه اثرات برهم کنش دریا و سواحل مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله مطالعه بر روی کمیات جوی و پارامترهای فیزیکی خلیج فارس و سواحل انجام می گیرد. بدین منظور ابتدا اطلاعات اندازه گیری شده کمیاب مورد نظر و اطلاعات ماهواره ای قابل دسترسی مثل دمای سطح آب (SST)مورد بررسی اولیه قرار گرفته و آنالیزهای ا»اری روی آنها صورت می گیرد. دمای سطح آب مورد تجزیه و تحلیل و با دمای هوا مقایسه می گردد. داده های سری زمانی کمیتهای جوی یعنی فشار، دما و باد رسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند توسط رسم گلباد، الگوهای باد به طور میانگین رسم می گردد و شرایط همدیدی مورد مطالعه قرار می گیرند.