سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزاد شیرازی تبار – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
ناصر حسین زاده گویا – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

یونسفر لایه یونیزه‌ای است که در اثر وجود خورشید ایجاد می‌شود و هرچه شدت تابش یونیزه کننده خورشید بیشتر باشد، تولید الکترون‌ها و یون‌ها در یونسفر بیشتر خواهد بود. چون مقدار انرژی رسیده از خورشید به مولکول‌ها و اتم‌های یونسفر با زاویه‌ی تابش خورشید ارتباط دارد، می‌توان گفت که در عرض‌های جغرافیایی مختلف که زاویه‌ی سمت‌الرأس خورشید متفاوت است، میزان تولید یونیزاسیون هم دارای اختلافاتی خواهد بود.
در این بررسی با رسم منحنی‌های چگالی الکترون لایه‌ی F2 برای عرض‌های جغرافیایی مختلف، تغییرات چگالی الکترون‌ها با تغییرات عرض جغرافیایی در روی کره‌ی زمین بحث شده و این تغییرات با تغییرات مکانی میدان مغناطیسی زمین مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که تغییرات در یونش مولکول‌ها و اتم‌ها در یونسفر به طور کامل با تغییر زاویه‌ی سمت‌الرأس خورشید متناسب نیست.