سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فرهودیان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – پژوهشکده علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز ملی
آفرین رحیمی موقر – دانشگاه علوم پزشکی تهران – پژوهشکده علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز ملی
رضا رادگودرزی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – پژوهشکده علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز ملی
محمدرضا محمدی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – پژوهشکده علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز ملی

چکیده:

مصرف تریاک در منطقه جنوب شرقی ا یران به صورت سنتی رواج داشته است . زلزله بم عوامل مستعدکننده ای را برای شروع و یا تشدید سوء مصرف مواد ایجاد کرده است . هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات تعداد مصرف کنندگان و الگوهای مصرف طی یک سال پس از زلزله در شهر بم بوده است . در این مطالعة کیفی از پن ج روش مباحثة متمرکز گروهی، مـصاحبة عمیـق فـردی، مـشاهدات اتنوگرافیـک، نقـشه بـ رداری و عکس برداری استفاده شده است . معتادان، مردم، ارایه کنندگان خدمات درمانی اعتیاد و سـایر افـراد کلیـدی در ۱۰ گـروه و ۶۹ مصاحبة عمیق فردی مورد مصاحبه قرار گرفتند . شیوع اعتیاد در بم زی اد و بیشتر در مردان گزارش شد . تریاک شایعترین ماده مصرفی بود، ولـی مـصرف هـروئین شـایع نبـوده است . اکثر مصاحبه شوندگان معتقد بودند که پس از زلزله مصرف تریاک و هروئین در بم افزایش یافتـه اسـت . افـزایش مـصرف مواد در نوجوانان و در زنان نیز گزارش شده است . انجام تزریق مواد و استفاده از سرنگ مشترک به ندرت صورت می گیرد . وقوع زلزله در بم موجب افزایش شیوع اعتیاد شده است . این امر لزوم انجام برنامه ریزی سریع بـرای کـاهش گـسترش مـصرف مواد و اثرات منفی آن را می طلبد .