سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر کهندل – عضوهیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشکده منابع طبیعی واحد تهران
مهرانگیز پولادیان – کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

مراتع علاوه بر تامین بخش اعظم علوفه مورد نیاز کشور، عامل مهم در نفوذ و ذخیره آب هستند. نفوذپذیری ، مقاومت مکانیکی وخصوصیات فیزیکی خاک بستگی به عوامل متعددی چون ساختمان خاک ، رطوبت اولیه ، وزن مخصوص ظاهری خاک، پوشش تاجی ، سن گیاه، مراحل توالی و تواتر گیاهی، لاشبرگ و مواد آلی موجود در خاک دارد. که تمام این موارد تحت شدتهای چرای دام تاثیر پذیر می باشند.در این خصوص تحقیقات متعددی انجام شده است. در بررسی تاثیر چرای دام بر نفوذپذیری خاک با مشابه سازی لگد کوبی دام به صورت مصنوعی فشار به خاک دریافتند که جریان آب در سطح و لایه های میانی خاک با لگد کوبی اثر معن یداری دارد ( ۲). در تحقیقی دیگرتغییرات فشردگی خاک و تخریب کیفیت آن در چراگاهها طبیعی و جنگل در سه سطح چرایی کمتر از ۳ سال، بین ۹-۳سال و بیش از ۹ سال مقایسه شده و گزارش گردید که بعد از پاکسازی جنگل، بر اثر لگدکوبی دام و مقاومت مکانیکی خاک افزایش یافته و نفوذپذیری کاهش می یابد. مقاومت مکانیکی خاک در چراگاه جنگلی ۰/۴۵ مگاپاسکال و درچراگاه طبیعی پس از ۹ سال ۴/۲۵ مگاپاسکال بوده، بیشترین مقاومت مکانیکی در عمق ۱۲-۳ ۳ سانتی مترخاک در چراگاه طبیعیپس از یک دوره ۹ ساله مشاهده شد ( ۴) . در این مقاله تاثیر شرایط مختلف چرایی بر مقاومت مکانیکی و نفوذ پذیری خاک در منطقه ساوجبلاغ تعیین و مورد بررسی قرار می گیرد.