سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیمین فرد – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالمهدی بخشنده – دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

پیچ خوردیگ برگ جهت کاهش سطح جذب کننده نور و افزایش مقاومت روزنه ای به انتشار بخار آب و کاهش فشار اسمزی رای حفظ مقدار آب و گیاه و همچنین قابلیت بیشتر گیاه در جذب آب از جمله مهترین عکسا لعمل های فیزیو مورفولوژیک گیاه نسبت به شرایط خشکی بشمار می رود.